BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 888/BCT-VPHD
V/v thông báo đăng ký kế hoạch 2015 thuộc Chương trình Hóa dược

Hà Nội, ngày 07 tháng 02 năm 2014

Kính gửi:

- Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực dược/hóa dược.

Tại Quyết định số 61/2007/QĐ-TTgngày 07 tháng 5 năm 2007, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt"Chươngtrình nghiên cứu khoa học công nghệ trọng điểm quốc gia phát triển công nghiệphóa dược đến năm 2020" (sau đây gọi tắt là Chương trình Hóa dược).Theo Quyết định nêu trên, nhiệm vụ chủ yếu của Chương trình Hóa dược bao gồm:

1. Nghiên cứu cơ bản, nghiên cứuứng dụng, sản xuất thử nghiệm, chuyển giao và ứng dụng công nghệ mới: Mụctiêu nhằm tạo ra những công nghệ tiên tiến, phù hợp với điều kiện sản xuấttrong nước; nghiên cứu triển khai và sản xuất thử nghiệm sản phẩm ở quy môpillot, đẩy mạnh chuyển giao và ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất, kết hợpvới việc nhập, làm chủ và sử dụng những công nghệ tiên tiến, hiện đại của nướcngoài để sản xuất nguyên liệu hóa dược làm thuốc. Theo quyết định của Ban Điềuhành Chương trình Hóa dược, các nhiệm vụ khoa học công nghệ tham gia Chươngtrình Hóa dược sẽ tập trung vào các hướng sau:

- Các loại kháng sinh;

- Thuốc chống ung thư;

- Các loại vitamin;

- Các loại thuốc từ dược liệu;

- Các loại tá dược.

2. Hợp tác quốc tế trong lĩnhvực công nghệ hóa dược: Xây dựng và thực hiện các chương trình, đề tài, dựán hợp tác quốc tế, để tranh thủ sự giúp đỡ về kinh nghiệm trí lực và tài lựccủa các nước có nền công nghiệp hóa dược tiên tiến.

3. Góp phần xây dựng và pháttriển ngành công nghiệp hóa dược: Ứng dụng các kết quả nghiên cứu, tăngcường năng lực, hợp tác quốc tế, phối hợp chặt chẽ với ngành y tế, ban hành cơchế chính sách,… vào việc xây dựng và phát triển công nghiệp hóa dược.

Nhằm đạt được mục tiêu của Chươngtrình, Ban Điều hành Chương trình Hóa dược thông báo để các đơn vị có nhu cầu,có mong muốn và có khả năng thực hiện các nhiệm vụ phù hợp với mục tiêu củaChương trình Hóa dược góp ý, đề xuất và tiến hành đăng ký các nội dung cho năm2015. Nội dung đăng ký trong phạm vi các nhiệm vụ, nội dung được quy định trongQuyết định số 61/2007/QĐ-TTg ngày 07 tháng 5 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ.

Các ý kiến đề xuất, các ý kiến gópý và các nhu cầu tham gia Chương trình đề nghị gửi về Văn phòng Hóa dược, BộCông Thương, 21 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Hồ sơ đăng ký tham gia Chươngtrình Hóa dược bao gồm:

i) Công văn đề nghị tham gia Chươngtrình Hóa dược có dấu của cơ quan đề xuất tham gia;

ii) Bản đăng ký theo mẫu được đăngtải trên trang Web: www.vinachemia.gov.vn và www.moit.gov.vn.

Thời hạn đăng ký muộn nhất vào lúc17 giờ 00 ngày 28 tháng 2 năm 2014 (có các mẫu đăng ký gửi kèm, bản điện tử đềnghị gửi đến địa chỉ sau: [email protected]).

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệVăn phòng Chương trình Hóa dược, Bộ Công Thương, 21 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, HàNội, điện thoại: 04.22205118, email: [email protected]/.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Lê Dương Quang (để báo cáo);
- Website của Bộ Công Thương;
- Website của Cục Hóa chất;
- Lưu: VT, VPHD.

KT. TRƯỞNG BAN ĐIỀU HÀNH LIÊN NGÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÓA DƯỢC
PHÓ TRƯỞNG BAN
Phùng Hà