CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 888/CP-QHQT
V/v Gia hạn Hiệp định về hợp tác nghiên cứu giữa Việt Nam và Thụy Điển

Hà Nội, ngày 04 tháng 7 năm 2003

Kính gửi :

- Bộ Khoa học và Công nghệ
- Bộ Kế Hoạch và Đầu tư
- Bộ Tài Chính
- Bộ Ngoại giao

Xét đề nghị của Bộ Khoa học và Công nghệ (công văn số 1314 BKHCN-QHQT ngày 12/6/03) và ý kiến của Bộ Kế Hoạch và Đầu tư (công văn số 3304/BKH /KTĐN, ngày 13/6/2003), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

- Đồng ý việc gia hạn hiệu lực của Hiệp định riêng giữa Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Thuỵ Điển về việc hỗ trợ hợp tác nghiên cứu giai đoạn 2000-2002 đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2004.

- Uỷ quyền cho lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ ký văn bản điều chỉnh về việc gia hạn Hiệp định riêng trên.

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Gia Khiêm