BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 888/CV-NN-T ¡CN
V/v Nhập khẩu mẫu nguyên liệu TĂCN

Hà Nội, ngày 19 tháng 7 năm 2004

Kính gửi: Văn phòng Đại diện Công ty Nestle thường trú tại Đồng Nai

Cục Nông nghiệp - Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã nhận được văn bản số NTT/THQ-22/04 ngày 12/7/2004 của Văn phòng về việc xin nhập khẩu mẫu nguyên liệu thức ăn chăn nuôi để khảo nghiệm, phân tích chất lượng. Cục Nông nghiệp có ý kiến như sau:

1. Cho phép Văn phòng nhập khẩu mẫu nguyên liệu thức ăn chăn nuôi sau đây:

Tên nguyên liệu TĂCN

Công dụng

Quy cách bao gói

Khối lượng mẫu

Hãng, nước sản xuất

1

Friskies - Adult-mackerel & Seafood Flavour

Thức ăn cho mèo

Túi 89gam (Thùng 4 x 12 x 80 g)

3,84 kg (1 thùng)

Friskies Pet Care (úc)

Đóng gói tại Thái Lan

2

Friskies - Kitten - Oceanfish Flavour

Thức ăn cho mèo

Túi 500 gam (Thùng 15 x 500g)

7,5 kg (1 thùng)

3

Alpo - puppy - Liver, Milk & Vegetable

Thức ăn cho chó con

Hộp 120 g (Thùng 4 x 12 x 120g)

5,76 kg (1 thùng)

Nestle Purina Pet Care Ltd. Thái Lan

2. Hàng nhập về chỉ dùng để khảo nghiệm phân tích chất lượng, không được bán ra thị trường hoặc sử dụng vào các mục đích khác.

3. Văn phòng phải thực hiện đúng những quy định trong Nghị định 15/CP ngày 19/3/1996 của Chính phủ; Thông tư 08/NN-KNKL /TT ngày 17/9/1996 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về Quản lý thức ăn chăn nuôi cũng như những quy định pháp luật hiện hành khác có liên quan./.

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC NÔNG NGHIỆP
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Hoàng Kim Giao