BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-----------------
V/v: giải quyết chế độ đối với người lao động khi thôi việc
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------
Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2012

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Nông
Trả lời công văn số 65/LĐTBXH-QLLĐ ngày 12/01/2012 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Nông về giải quyết chế độ thôi việc trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:
Theo quy định của Bộ luật Lao động và pháp luật có liên quan thì khi giải quyết chế độ thôi việc trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu phải căn cứ vào chế độ làm việc tại thời điểm thôi việc (theo chế độ Nhà nước bổ nhiệm hoặc theo chế độ hợp đồng lao động) của từng người để xem xét, giải quyết chế độ theo quy định.
Đối với trường hợp trước ngày 01/10/2010 giữ chức vụ Phó Giám đốc công ty nhà nước do Nhà nước bổ nhiệm (không thuộc diện giao kết hợp đồng lao động), sau đó chuyển sang làm việc theo chế độ hợp đồng lao động theo quy định và đến năm 2012 xin thôi việc thì việc giải quyết chế độ khi thôi việc đối với đối tượng này thực hiện theo quy định của Bộ luật Lao động.
Đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Nông căn cứ quy định trên và diễn biến quá trình làm việc của từng trường hợp cụ thể để hướng dẫn doanh nghiệp giải quyết chế độ khi người lao động thôi việc theo quy định.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Phạm Minh Huân (để b/c);
- Lưu: VT, Vụ LĐTL.
TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG-TIỀN LƯƠNG
Tống Thị Minh