BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: 888/TCHQ-KTTT
V/v: miễn thuế đối với hàng hóa thuộc dự án đầu tư

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2005

 

Kính gửi:

- Tổng công ty Khoáng sản Việt Nam
(Số 562 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội)
- Cục Hải quan tỉnh Lào Cai

Trả lời công văn số 47/CV-DAĐ ngày 19/01/2005, công văn số 160/CV-DAĐ ngày 18/02/2005, công văn số 171/CV-TCKT ngày 21/02/2005 của Tổngcông ty Khoáng sản Việt Nam; công văn số 07/HQLC-CV ngày 07/01/2005 của Cục Hảiquan tỉnh Lào Cai về việc miễn thuế hàng hóa nhập khẩu thuộc Dự án Tổ hợp đồngSin Quyền, Lào Cai, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Căn cứ Điều 26 Nghị định 51/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 củaChính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật Khuyến khích đầu tư trong nước (sửađổi) số 03/1998/QH10 ; Căn cứ Nghị định 35/2002/NĐ-CP ngày 29/3/2002 của Chínhphủ về việc sửa đổi, bổ sung Danh mục A, B và C ban hành tại Phụ lục kèm theoNghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 của Chính phủ quy định chi tiết thihành Luật khuyến khích đầu tư trong nước;

- Căn cứ Điểm 4 Mục II Phần A Thông tư 120/2003/TT-BTC ngày12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăngvà Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị tăng;

- Căn cứ công văn số 72/TTg-CN ngày 19/01/2005 của Thủ tướngChính phủ về việc điều chỉnh ưu đãi đầu tư Dự án Tổ hợp đồng Sin Quyền, LàoCai;

- Căn cứ Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư số 554 BKH/PTDN ngày26/01/2005 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp cho Tổng công ty Khoáng sản Việt Namthì;

Các mặt hàng nhập khẩu là máy móc, thiết bị, phương tiện vậntải chuyên dùng theo Hợp đồng số 359/HĐCCTB-DAĐ ngày 21/4/2004 giữa Tổng côngty Khoáng sản Việt Nam với Công ty cổ phần hữu hạn xây dựng kim loại mầu TrungQuốc, được Bộ Công nghiệp phê duyệt tại Quyết định số 858/QĐ-CLH ngày 04/5/2004được hưởng ưu đãi miễn thuế nhập khẩu.

Yêu cầu Cục Hải quan tỉnh Lào Cai, trên cơ sở hàng hóa thựctế nhập khẩu, làm thủ tục miễn thuế nhập khẩu và không thu thuế giá trị giatăng đối với máy móc, thiết bị nhập khẩu để tạo tài sản cố định, trong Danh mụchàng hóa kèm theo Hợp đồng số 359/HĐCCTB-DAĐ ngày 21/4/2004 nêu trên, thuộc Dựán Tổ hợp Đồng Sin Quyền, Lào Cai, của Tổng công ty Khoáng sản Việt Nam theođúng các quy định hiện hành.

Tổng cục Hải quan thông báo để Tổng công ty Khoáng sản ViệtNam, Cục Hải quan tỉnh Lào Cai biết và phối hợp thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- CHQ Hà Nội;
- CHQ Hải Phòng;
- LĐTC;
- Lưu VP, KTTT(3)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An