BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 888/TCT-DNL
V/v phân bổ thuế GTGT giữa NSTW và NS tỉnh Quảng Ngãi năm 2012

Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2013

Kínhgửi: Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 357/TTr-UBND ngày 25/01/2013 của UBND tỉnh Quảng Ngãi và công văn số 126/CT-THNVDT ngày 18/01/2013 của Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi về phân bổ ngân sáchtừ thuế giá trị gia tăng (GTGT) thu từ các sản phẩm lọc, hóa dầu của Công tyTNHH lọc hóa dầu Bình Sơn (Công ty Bình Sơn) năm 2012 tại tỉnh Quảng Ngãi.

Về vấn đề này, sau khi báo cáo,được sự đồng ý của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi phối hợpvới các đơn vị liên quan thực hiện phân bổ khoản thuế GTGT từ các sản phẩm lọc,hóa dầu của Công ty Bình Sơn theo nguyên tắc hướng dẫn tại công văn số 17446/BTC-TCT ngày 22/12/2011 của Bộ Tài chính.

- Đối với năm 2012, Cục Thuế tỉnhQuảng Ngãi thực hiện xác định số thuế GTGT tăng thêm từ dầu thô Bạch Hổ điềutiết NSTW 100% bằng (=) số thuế GTGT tăng thêm tính theo giá trị mua dầu thôBạch Hổ năm 2012 của Công ty Bình Sơn trừ (-) số thuế GTGT nộp ở khâu nhập khẩucủa dầu thô Bạch Hổ phát sinh tháng 12/2011, Công ty Bình Sơn thực hiện khấutrừ trong năm 2012, sau đó thực hiện quyết toán số thuế phân bổ theo nguyên tắctại điểm 3 công văn số 17446/BTC-TCT ngày 22/12/2011 của Bộ Tài chính.

Ví dụ: Theo báo cáo tại công văn126/CT-THNVDT ngày 18/01/2013 của Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi thì: i) Số thuế GTGTtăng thêm tính theo giá trị mua dầu thô Bạch Hổ năm 2012 của Công ty Bình Sơnlà 8.340 tỷ đồng; ii) Số thuế GTGT nộp ở khâu nhập khẩu của dầu thô Bạch Hổphát sinh tháng 12/2011 Công ty Bình Sơn đã thực hiện khấu trừ trong năm 2012là 1.097 tỷ đồng. Theo đó, Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi xác định:

+ Số thuế GTGT tăng thêm từ dầu thôBạch Hổ điều tiết ngân sách Trung ương (NSTW) 100% năm 2012 bằng (=) 8.340 tỷđồng trừ (-) 1.097 tỷ đồng bằng (=) 7.243 tỷ đồng, hạch toán vào tiểu mục 1704.

+ Số thuế GTGT phân bổ NSTW và địaphương = 7.978 tỷ đồng trừ (-) 7.243 tỷ đồng bằng (=) 735 tỷ đồng, thực hiệnphân bổ NSTW 287 tỷ đồng (tỷ lệ 39%), phân bổ ngân sách tỉnh Quảng Ngãi 448 tỷđồng (tỷ lệ 61%).

Trong đó: 7.978 tỷ đồng là số thuếGTGT Công ty Bình Sơn thực tế đã nộp trong năm 2012.

- Cục thuế tỉnh Quảng Ngãi rà soátsố liệu đảm bảo chính xác để thực hiện quyết toán số thuế GTGT phân bổ giữaNSTW và ngân sách tỉnh Quảng Ngãi theo nguyên tắc nêu trên, thông báo cho Kho bạctỉnh Quảng Ngãi và các đơn vị liên quan thực hiện điều chỉnh số thu ngân sáchgiữa các tiểu mục, số phân chia cho NSTW và Ngân sách địa phương được hưởng củatỉnh Quảng Ngãi.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuếtỉnh Quảng Ngãi biết và phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh Quảng Ngãi;
- Kho bạc Nhà nước;
- Sở Tài chính; KBNN tỉnh Quảng Ngãi;
- Công ty lọc hóa dầu Bình Sơn;
- Vụ: NSNN, PC-BTC;
- Vụ: DTTT-TCT;
- Lưu: VT; DNL(2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn