THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------------------------
V/v: Phê duyệt dự án Chương trình cải thiện cung cấp dịch vụ công trong nông nghiệp và phát triển nông thôn tại tỉnh Cao Bằng do Chính phủ Thụy Sỹ tài trợ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------
Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2011

Kính gửi:
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Tư pháp;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 3154/BKHĐT-KTĐN , ngày 20 tháng 5 năm 2011) về dự án hỗ trợ kỹ thuật do Thụy Sỹ tài trợ, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:
1. Phê duyệt danh mục dự án hỗ trợ kỹ thuật "Chương trình cải thiện cung cấp dịch vụ công trong nông nghiệp và phát triển nông thôn tại tỉnh Cao Bằng" do Chính phủ Thụy Sỹ viện trợ không hoàn lại thông qua Cơ quan Hợp tác và Phát triển Thụy Sỹ (SDC) với các nội dung được nêu tại công văn trên. Vốn đối ứng trong nước do Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng tự cân đối trong kế hoạch ngân sách hàng năm của tỉnh.
2. Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng tiếp thu ý kiến của các cơ quan liên quan, hoàn thiện Văn kiện Dự án, tiến hành thẩm định, phê duyệt và triển khai Dự án theo quy định hiện hành về quản lý và sử dụng ODA.
3. Đồng ý Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ký Thỏa thuận Dự án với Cơ quan Hợp tác và Phát triển Thụy Sỹ (SDC) theo quy định hiện hành để tiếp nhận khoản viện trợ nêu trên của Chính phủ Thụy Sỹ./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, PTTg Phạm Gia Khiêm;
- VPCP: BTCN, các PCN:
các Vụ: TH, KTN, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3). Hoa 22
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
(Đã ký)
Nguyễn Sinh Hùng