VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 888/VPCP-KTTH
V/v thực hiện thí điểm Cơ chế hải quan một cửa quốc gia

Hà Nội, ngày 03 tháng 02 năm 2015.

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Công Thương;
- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Quốc phòng;
- Bộ Y tế;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Bộ Tư pháp.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại Công văn số 562/BTC-TCHQngày 15 tháng 01 năm 2015 về việc tiếp tục thực hiện thí điểm Cơ chế hải quan mộtcửa quốc gia theo Quyết định số 48/2011/QĐ-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2011 của Thủtướng Chính phủ, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh có ýkiến như sau:

Đồng ý với đề nghị của Bộ Tài chính tại Công văn số 562/BTC-TCHQ nêu trên và giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ, đơn vịliên quan tổ chức thực hiện theo kế hoạch, lộ trình đã đề ra.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó TTg: Vũ Văn Ninh; Vũ Đức Đam;
- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Sỹ Hiệp, Nguyễn Khắc Định, Trợ lý TTgCP, các Vụ: TH, KTN, KGVX, TCCV, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b).S25

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp