NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 8883/NHNN-CSTT
V/v cho vay lãi suất thỏa thuận

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2009

Kính gửi:

- Các tổ chức tín dụng;
- Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố.

Để khắc phục tình trạng cho vaylãi suất thỏa thuận chưa đúng quy định của pháp luật, Thống đốc Ngân hàng Nhànước yêu cầu các tổ chức tín dụng và Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thànhphố thực hiện một số nội dung như sau:

1. Đối với các tổ chức tín dụng:

a. Thực hiện lãi suất thỏa thuậnđối với cho vay các nhu cầu vốn phục vụ đời sống, cho vay thông qua nghiệp vụ pháthành và sử dụng thẻ tín dụng theo đúng quy định tại Thông tư số 01/2009/TT-NHNNngày 23/01/2009 và hướng dẫn tại văn bản số 1288/NHNN-CSTT ngày 27/02/2009 củaNgân hàng Nhà nước Việt Nam. Theo đó, các tổ chức tín dụng chi được thực hiệnlãi suất thỏa thuận đối với khoản vay để trực tiếp phục vụ đời sống của cá nhânvà hộ gia đình của khách hàng vay, cho vay thông qua nghiệp vụ phát hành và sửdụng thẻ tín dụng; không được thực hiện lãi suất thỏa thuận đối với các khoảnvay để đầu tư bất động sản, tài sản tài chính (vàng, ngoại tệ, chứng khoán vàcác tài sản tài chính khác) và các hoạt động có liên quan đến sản xuất - kinhdoanh.

b. Tiến hành rà soát, kiểm tracác khoản cho vay lãi suất thỏa thuận để thực hiện theo đúng quy định của Ngânhàng Nhà nước Việt Nam; ban hành văn bản hướng dẫn nghiệp vụ và quy trình chovay lãi suất thỏa thuận đối với từng loại nhu cầu vay vốn của khách hàng, trongđó, quy định cụ thể giới hạn tín dụng đối với một khách hàng và lĩnh vực chovay. Các trường hợp cho vay lãi suất thỏa thuận chưa đúng quy định thì phảikhắc phục, xử lý dứt điểm trước ngày 31/3/2010.

c. Việc cho vay và thống kê các khoảnvay lãi suất thỏa thuận theo đúng biểu số 01 quy định tại văn bản số1288/NHNN-CSTT ngày 27/02/2009.

2. Đối với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh, tỉnh thành phố:

a. Tổng hợp, đôn đốc, chịu tráchnhiệm kiểm tra đối với các tổ chức tín dụng trong việc cho vay lãi suất thỏa thuậnvà xử lý theo thẩm quyền đối với các trường hợp cho vay chưa đúng quy định.Hàng tháng, báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tình hình cho vay lãi suất thỏathuận của các tổ chức tín dụng trên địa bàn.

b. Theo dõi, thống kê các khoảnvay lãi suất thỏa thuận theo đúng biểu số 02 quy định tại văn bản số1288/NHNN-CSTT ngày 27/02/2009.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Lãnh đạo NHNN;
- Cơ quan thanh tra, giám sát NH, Vụ Pháp chế, Vụ Tín dụng, Vụ Dự báo - Thống kê;
- Lưu: VP, Vụ CSTT.

THỐNG ĐỐC
Nguyễn Văn Giàu