BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------
V/v: Hàng hóa XK qua cửa khẩu phụ nằm ngoài khu KTCK
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Hà Nội, ngày 15 tháng 07 năm 2014

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Lào Cai.
Trả lời các công văn số 1103/HQLC-NV ngày 17/6/2014 và số 1162/HQLC-NV ngày 26/6/2014 của Cục Hải quan tỉnh Lào Cai về vướng mắc liên quan đến hàng hóa từ nước ngoài gửi kho ngoại quan và hàng đông lạnh gia công xuất khẩu quacửa khẩu phụ Bản Vược (nằm ngoài khu kinh tế cửa khẩu), Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
1/ Về cửa khẩu xuất đối với hàng gửi kho ngoại quan:
Căn cứ khoản 4 Điều 5 Thông tư 05/2014/TT-BCT ngày 27/01/2014 của Bộ Công Thương quy định về cửa khẩu xuất khẩu, tái xuất hàng hóa gửi kho ngoại quan để xuất đi nước ngoài, nếu doanh nghiệp được UBND tỉnh Lào Cai lựa chọn cho phép tái xuất hàng hóa qua các cửa khẩu phụ trên địa bàn tỉnh Lào Cai thì cũng được phép thực hiện hoạt động xuất khẩu qua các cửa khẩu này đối với hàng hóa gửi kho ngoại quan.
2/ Về cửa khẩu xuất đối với thực phẩm đông lạnh gia công xuất khẩu:
Khoản 4 Điều 5 Thông tư 05/2014/TT-BCT ngày 27/01/2014 của Bộ Công Thương quy định về cửa khẩu tạm nhập, tái xuất đối với hàng hóa kinh doanh tạm nhập, tái xuất và hàng hóa gửi kho ngoại quan để xuất đi nước ngoài.
Đối với hàng đông lạnh gia công xuất khẩu qua cửa khẩu phụ Bản Vược (nằm ngoài khu kinh tế cửa khẩu), đề nghị Cục Hải quan tỉnh Lào Cai căn cứ chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 1420/TTg-KTTH ngày 27/8/2008 về thông quan đối với hàng hóa XNK biên mậu và hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 01/2008/TTLT-BCT-BTC-BGTVT-BNN &PTNT-BYT-NHNN ngày 31/01/2008 hướng dẫn thực hiện Quyết định số 254/2006/QĐ-TTg ngày 07/11/2006 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý hoạt động thương mại biên giới với các nước có chung biên giới và Thông tư số 13/2009/TT-BCT ngày 03/6/2009 của Bộ Công Thương quy định về XNK hàng hóa qua các cửa khẩu phụ, lối mở nằm ngoài khu kinh tế cửa khẩu để thực hiện.
Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Lào Cai biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

>> Xem thêm:  Khi bị thu hồi đất trồng rừng có được bồi thường về đất không ? Cơ nào có thẩm quyền thu hồi đất ?

>> Xem thêm:  Những trường hợp nào được yêu cầu hủy quyết định thu hồi đất của UBND ? Điều kiện thu hồi đất ?