VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8889/VPCP-KTTH
V/v vụ việc 108 tấn chân gà đông lạnh nhập khẩu không bảo đảm VSATTP

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2011

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Bộ Công Thương.

Xét báo cáo số 16469/BTC-TCHQ ngày 05 tháng 12 năm 2011 củaBộ Tài chính về vụ việc 108 tấn chân gà đông lạnh nhập khẩu; Phó Thủ tướngHoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Bộ Tài chính chỉ đạo Tổng cục Hải quan phối hợp chặt chẽ vớicơ quan chuyên ngành liên quan tăng cường quản lý, giám sát chặt chẽ việc nhậpkhẩu sản phẩm đông lạnh theo quy định; kiểm điểm nghiêm túc các cá nhân, đơn vịhải quan không thực hiện đúng quy định trong vụ việc nêu trên.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quanbiết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Hoàng Trung Hải (để b/c);
- Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính);
- VPCP: BTCN, PCN Phạm Văn Phượng;
các Vụ: KTN, TH;
- Lưu: VT, KTTH (3). LT.14

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng