CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 889/CP-QHQT
V/v dự án “Hỗ trợ thể chế và tài chính cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam” vay vốn AFD

Hà Nội, ngày 04 tháng 7 năm 2003

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Ngoại Giao;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 3665BKH/KTĐN ngày 19 tháng 6 năm 2003) về việc phê duyệt dự án “Hỗ trợ thể chế và tài chính cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam” vay vốn AFD, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

- Phê duyệt dự án “Hỗ trợ về thể chế và tài chính cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam”. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam được vay lại từ Ngân sách Nhà nước khoản vay 55 triệu Euro của Cơ quan Phát triển (AFD) để thực hiện dự án.

- Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan lập phương án cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam vay lại khoản vay AFD từ Ngân sách Nhà nước để thực hiện dự án nêu trên.

- Bộ Tài chính chuẩn bị, ký kết Thoả ước mở tín dụng cho dự án và hợp đồng cho vay lại với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam theo quy định hiện hành.

- Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chịu trách nhiệm triển khai dự án có hiệu quả và theo đúng quy định hiện hành về quản lý và sử dụng nguồn Hỗ trợ Phát triển chính thức (ODA)./.

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng