VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------
--------------
\/v:Nguồn vốn vay Ngân hàng Phát triển Việt Nam cho dự án xây dựng mới Bệnh viện Nội tiết Trung ương
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
---------------
Hà Nội, ngày 11 tháng 02 năm 2014

Kính gửi:
- Bộ Y tế;
- Bộ Tài chính;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam.

Xét đề nghị của Bộ Y tế tại công văn số 293/BYT-KH-TC ngày 22 tháng 01 năm 2014 về nguồn vốn vay Ngân hàng Phát triển Việt Nam cho dự án xây dựng mới Bệnh viện Nội tiết Trung ương, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh có ý kiến như sau:
1. Đồng ý về nguyên tắc kiến nghị của Bộ Y tế tại công văn nói trên, Ngân hàng Phát triển Việt Nam phối hợp với Bộ Y tế thẩm định dự án xây dựng mới Bệnh viện Nội tiết Trung ương xem xét, cho vay theo quy định. Trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo Bộ Tài chính để chủ trì, tổng hợp, đề xuất giải pháp báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.
2. Bộ Y tế chịu trách nhiệm chỉ đạo, giám sát chủ đầu tư thực hiện dự án, bảo đảm dự án thực hiện đúng quy định, có hiệu quả, có khả năng trả nợ.
Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Trợ lý Thủ tướng, các Vụ: TH, TKBT, KGVX; Tổng Giám đốc Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH (3). H.Dương
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng