VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 8895/VPCP-KTN
V/v chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án

Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2010

Kính gửi: - Uỷ ban nhân dân tỉnh ThanhHoá

Xét đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnhThanh Hoá tại công văn số 6386/UBND-NN ngày 18 tháng 11 năm 2010 về việc chuyểnmục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh, PhóThủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Việc chuyển mục đích sử dụng đấttrồng lúa để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá sẽ được xem xét,quyết định sau khi Quy hoạch tổng thể sử dụng đất lúa toàn quốc đến năm 2020,tầm nhìn 2030 được Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Uỷban nhân dân tỉnh Thanh Hoá biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng'
PTT Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: TN&MT, NN&PTNT:
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý,
Cổng TTĐT, Vụ ĐP;
- Lưu: VT, KTN (3). Th.13

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý