BỘ TÀI CHÍNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 8896 TC/TCDN
V/v thanh quyết toán trợ cấp đối với lao động dôi dư và quyết toán kinh phí hỗ trợ từ Quỹ Hỗ trợ lao động dôi dư

Hà Nội, ngày 26 tháng 08 năm 2003

Kính gửi:

-Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
- Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc TW
-Các Tổng công ty Nhà nước

Tính đến ngày 30/7/2003, Bộ Tài chính (Quỹ Hỗ trợ lao động dôi dư) đã thực hiện hỗ trợ cho trên 200 doanh nghiệp thực hiện sắp xếp, chuyển đổi giải quyết lao động dôi dư theo chế độ Nhà nước quy định tại Nghị định số 41/2002/NĐ-CP Về cơ bản, việc thẩm định, phê duyệt hồ sơ và thanh, quyết toán kinh phí hỗ trợ lao động dôi dư được thực hiện theo đúng ché độ Nhà nước quy định. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện vẫn còn một số vấn đề cần được lưu ý, khắc phục như:

1. Một số hồ sơ không đảm bảo đủ các tài liệu như quy định (thiếu quyết định phê duyệt phương án cơ cấu lại doanh nghiệp, Báo cáo tài chính...), các biểu mẫu cũng chưa phản ánh đủ các thông tin cần thiết nên việc xác định mức trợ cấp chưa chính xác, đặc biệt là phần trách nhiệm của doanh nghiệp. Một số hồ sơ có chênh lệch lớn giữa thời điểm thẩm định với thời điểm xây dựng phương án sắp xếp lại của doanh nghiệp.

2.Nhiều lao động không được tuyên truyền cụ thể về chính sách lao động dôi dư nên chưa hiểu rõ về quyền lợi BHXH được hưởng sau khi nghỉ việc theo Nghị định số 41/2002/NĐ-CP dẫn tời nảy sinh tư tưởng chần chừ, thiếu tin tưởng.

3. Một số doanh nghiệp chưa chấp hành đúng, đủ các quy định của Nhà nước trong việc:

- Xác định và giải quyết lao động dôi dư, có trường hợp tuyển dụng trở lại chính người lao động đã nhận trợ cấp.

- Thanh toán trợ cấp không kịp thời, không công khai dẫn đến người lao động dôi dư phản đối, khiếu kiện.

Để khắc phục tình trạng trên, Bộ Tài chính đề nghị Lãnh đạo các Bộ, địa phương và các Tổng Công ty Nhà nước chỉ đạo các đơn vị mình phụ trách:

1. Nâng cao chất lượng và đẩy nhanh tiến độ công tác thẩm định và phê duyệt hồ sơ đề nghị cấp phát kinh phí theo đúng chế độ Nhà nước quy định.

2. Tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc các doanh nghiệp được nhận kinh phí hỗ trợ từ Quỹ Hỗ trợ lao động dôi dư thực hiện chi trả ngay trợ cấp cho người lao động theo phương án được duyệt và báo cáo quyết toán với cơ quan quản lý Quỹ theo đúng thời gian chế độ Nhà nước đã quy định.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Tài chính để xem xét, giải quyết./.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH THỨ TRƯỞNG
Lê Thị Băng Tâm