BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 89/BTP-KHTC
V/v thực hiện văn bản mới có hiệu lực thi hành trong công tác đấu thầu

Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2010

Kính gửi: Chủ đầu tư dự án xây dựng công trìnhthuộc Bộ Tư pháp.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành 06 Thông tư hướng dẫnthực hiện Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủhướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật xâydựng, bao gồm: Thông tư số 01/2010/TT-BKH ngày 06 tháng 01 năm 2010 quy địnhchi tiết lập Hồ sơ mời thầu xây lắp; Thông tư số 02/2010/TT-BKH ngày 19 tháng01 năm 2010 quy định chi tiết lập Hồ sơ mời thầu xây lắp quy mô nhỏ; Thông tưsố 03/2010/TT-BKH ngày 27 tháng 01 năm 2010 quy định chi tiết lập Hồ sơ mời sơtuyển xây lắp; Thông tư số 04/2010/TT-BKH ngày 01 tháng 02 năm 2010 quy địnhchi tiết lập Hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu xây lắp; Thông tư số 05/2010/TT-BKHngày 10 tháng 02 năm 2010 quy định chi tiết lập Hồ sơ mời thầu mua sắm hànghóa; Thông tư số 06/2010/TT-BKH ngày 09 tháng 03 năm 2010 quy định chi tiếtlập Hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn.

Trên cơ sở các Thông tư hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư,Bộ yêu cầu:

1. Các Chủ đầu tư có trách nhiệm yêu cầu đơn vị tư vấn căncứ vào các Biểu mẫu Hồ sơ mời thầu (HSMT), Hồ sơ yêu cầu (HSYC) ban hành kèmtheo các Thông tư hướng dẫn nói trên lập HSMT (hoặc HSYC) cho các gói thầu trongKế hoạch đấu thầu được duyệt. Trong đó, chủ đầu tư cần lưu ý những điểm sau:

1.1 Đối với các nội dung yêu cầu về kỹ thuật của gói thầu:trên cơ sở bám sát hồ sơ thiết kế và dự toán được duyệt, nội dung của HSMT(HSYC) cần phải quy định cụ thể về tiêu chuẩn kỹ thuật của vật tư, vật liệu,thiết bị chủ yếu đưa vào công trình; tiêu chuẩn kiểm tra, nghiệm thu và cácbiện pháp nhằm đảm bảo chất lượng công trình, an toàn lao động, tiến độ thựchiện dự án.

1.2 Về tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất: Hồsơ mời thầu, Hồ sơ yêu cầu phải đưa ra được các tiêu chuẩn đánh gía rõ ràng, cụthể và phù hợp với quy mô, tính chất từng gói thầu.

2. Trình tự và thủ tục phê duyệt, phát hành, sửa đổi và làmrõ HSMT (HSYC) phải đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật. Kết quả phêduyệt HSMT (HSYC) phải được gửi về Bộ để theo dõi và quản lý.

Bộ thông báo để chủ đầu tư biết và tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Nguyễn Đức Chính (để b/c);
- Cục THADS tỉnh, TP trực thuộc TW ( để biết);
- Cục Công nghệ TT( để đăng tải);
- Lưu: VT,KHTC.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNH
Nguyễn Đình Tạp