BỘ XÂY DỰNG

----------------------

Số: 89/BXD-HĐXD

V/v: góp ý kiến thẩm tra dự án đầu tư ra nước ngoài.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----------------------

Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2011

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 37/BKH-ĐTNN ngày 28/9/2011 của Bộ Kế hoạch và Đầu tưđề nghị góp ý kiến hồ sơ đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư trực tiếp ra nước ngoài tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào của Công ty cổ phần bê tông tươi Việt Nga. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Căn cứ hồ sơ cho thấy dự án đầu tư trực tiếp ra nước ngoài tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào do Công ty cổ phần bê tông tươi Việt Nga lập chưa cụ thể, không rõ địa điểm đầu tư, quy mô của dự án kinh doanh bất động sản; sản xuất xi măng không rõ phẩm cấp, sản lượng, địa điểm sản xuất xi măng chưa xác định; thị trường tiêu thụ không rõ ràng,... Đồng thời, hồ sơ chưa đủ tài liệu chứng minh năng lực tài chính và nguồn vốn dùng để đầu tư ra nước ngoài thực hiện dự án

Đối chiếu với các quy định tại Nghị định 78/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ quy định về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài thì hồ sơ đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư trực tiếp ra nước ngoài tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào của Công ty cổ phần bê tông tươi Việt Nga chưa đủ cơ sở để xem xét.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét theo thẩm quyền./.

Nơi nhận:

- Như trên

- Lưu VT, HĐXD (VQT – 03).

TL. BỘ TRƯỞNG

VỤ TRƯỞNG

VỤ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

(đã ký)

Trần Ngọc Thiện