BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 89/BXD-HTKT
V/v: Hỗ trợ thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà máy xử lý rác sinh hoạt công suất 20 tấn/ngày của Công ty Cổ phần Môi trường 27-7.

 Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2009

Kính gửi: Uỷ ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang.

Bộ Xây Dựng nhận được công văn số 2726/UBND-TNMT ngày21/10/2008 của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang đề nghị hỗ trợ thực hiện dự ánđầu tư xây dựng nhà máy xử lý rác sinh hoạt công suất 20 tấn/ngày của Công tyCổ phần Môi trường 27-7. Về vấn đề này, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Ngày 19/4/2007, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 59/2007/NĐ-CP về quản lý chất thải rắn, trong đó tại Khoản 2, Điều 14 đã nêurõ: ”Nhà nước khuyến khích mọi tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tham giađầu tư, xây dựng cơ sở xử lý chất thải rắn, các công trình phụ trợ thông quacác chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư”. Các chính sách này được nêu cụ thể từđiểm a đến điểm h của Khoản 2, Điều 14.

Vậy đề nghị UBND tỉnh Bắc Giang nghiên cứu kỹ các chính sáchưu đãi, hỗ trợ đầu tư đã được Nhà nước quy định để hướng dẫn và hỗ trợ cácdoanh nghiệp thực hiện các dự án đầu tư, xây dựng cơ sở xử lý chất thải rắn vàcác công trình phụ trợ trên địa bàn tỉnh.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, Cục HTKT

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Ngọc Chính