TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 89/GSQL-TH
V/v vướng mắc C/O mẫu D

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2012

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Long An.

Trả lời công văn số 69/HQLA-KTS ngày 13/01/2012 và công vănbổ sung số 167/HQLA-KTS ngày 08/02/2012 của Cục Hải quan tỉnh Long An liên quanđến vướng mắc C/O mẫu D, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Qua xem xét bộ hồ sơ gửi kèm công văn thấy rằng:

- Một số chứng từ trong bộ hồ sơ không phù hợp với hợp đồngvà C/O (Invoice và Packing list không cấp cho người nhập khẩu Việt Nam);

- Người nhập khẩu không xuất trình được C/O bản gốc theo quyđịnh tại Điều 7 Phụ lục 7 Thông tư số 21/2010/TT-BCT ngày 17/5/2010 của Bộ CôngThương.

Như vậy, các lô hàng của Công ty TNHH Lotte-Sea Logisticsnêu tại công văn dẫn trên không đủ điều kiện để hưởng thuế suất ưu đãi đặc biệttheo Hiệp định ATIGA.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để đơn vị biết và thựchiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TH (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn