BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 89/TCT-CS
V/v giải đáp chính sách thuế

Hà Nội, ngày 9 tháng 1 năm 2009

Kính gửi: Cục Thuế Thái Nguyên

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1093/CT-TT &HT ngày16/12/2008 của Cục Thuế Thái Nguyên về việc tài sản góp vốn. Về vấn đề này,Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Khoản 4, Điều 4, Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày29/11/2005 của Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam qui định:

"Góp vốn là việc đưa tài sản vào công ty để trở thànhchủ sở hữu hoặc các chủ sở hữu chung của công ty. Tài sản góp vốn có thể làtiền Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, giá trị quyền sử dụng đất, giátrị quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật, các tài sản khác ghitrong Điều lệ công ty do thành viên góp để tạo thành vốn của công ty"

Tại Khoản 2, Điều 29, Luật Doanh nghiệp quy định:

"Tài sản được sử dụng vào hoạt động kinh doanh của chủdoanh nghiệp tư nhân không phải làm thủ tục chuyển quyền sở hữu cho doanhnghiệp".

Tại Khoản 1, Điều 141, Luật Doanh nghiệp quy định:

"Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhânlàm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt độngcủa doanh nghiệp".

Căn cứ các quy định nêu trên thì doanh nghiệp tư nhân chịutrách nhiệm bằng tài sản của mình, nghĩa là không xảy ra trường hợp tài sản củadoanh nghiệp được hình thành do vốn góp từ người khác. Luật cũng quy định"Góp vốn là việc đưa tài sản vào công ty ...", doanh nghiệp tư nhânkhông phải là công ty theo quy định của Luật này, do đó, nếu có trường hợp cánhân khác đưa tài sản của mình tham gia hoạt động của doanh nghiệp tư nhân cũngkhông được hiểu là góp vốn theo quy định của Luật doanh nghiệp.

Tại Điểm 10a, Mục III, Phần I, Thông tư số 95/2005/TT-BTCngày 26/10/2005 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luậtvề lệ phí trước bạ quy định:

"10. Tài sản của tổ chức, cá nhân đã nộp lệ phí trướcbạ (trừ trường hợp không phải nộp hoặc được miễn nộp theo chính sách hoặc theoquyết định của cơ quan có thẩm quyền) sau đó chuyển cho tổ chức, cá nhân khácđăng ký quyền sở hữu, sử dụng thì không phải nộp lệ phí trước bạ trong nhữngtrường hợp sau đây:

a) Tổ chức, cá nhân đem tài sản của mình góp vốn vào tổ chứcliên doanh, hợp doanh có tư cách pháp nhân (doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệptư nhân, doanh nghiệp hoạt động theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, côngty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần...) và tổ chức liên doanh, hợp doanhđăng ký quyền sở hữu, sử dụng tài sản đó, hoặc khi các tổ chức liên doanh, hợpdoanh giải thể, phân chia tài sản của mình cho các tổ chức, cá nhân thành viênđăng ký quyền sở hữu, sử dụng".

Theo quy định trên, trường hợp (Cục Thuế nêu), cá nhân có xeô tô tham gia vào hoạt động của doanh nghiệp tư nhân là mối quan hệ về việcdoanh nghiệp thuê tài sản của cá nhân đó, xe ô tô vẫn thuộc quyền sở hữu của cánhân đó. Trường hợp cá nhân có tài sản (xe ô tô) muốn góp vốn vào doanh nghiệptư nhân thì doanh nghiệp đó phải chuyển đổi loại hình doanh nghiệp (Công tyTNHH có hai thành viên trở lên) theo quy định của Luật doanh nghiệp. Sự nhầmlẫn tại Điểm 10a, Mục III, Phần I, Thông tư số 95/2005/TT-BTC nêu trên (về đốitượng là doanh nghiệp tư nhân), Tổng cục Thuế sẽ trình Bộ Tài chính sửa đổi chophù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp khi Bộ Tài chính sửa đổi Thông tưnày trong thời gian tới.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế Thái Nguyên được biết vàthực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương