ỦY BAN DÂN TỘC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 89/UBDT-CSDT V/v trả lời kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2021

 

Kính gửi: Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Định.

Ủy ban Dân tộc nhận được văn bản số 230/VPCP-QHĐP ngày 11/11/2021 của Văn phòng Chính phủ về việc trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Bình Định trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV: “Cử tri mong muốn Chính phủ và các cơ quan chức năng sớm có giải pháp triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 120/2020/QH14 của Quốc hội về phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, đồng thời kiến nghị Chính phủ và các cơ quan chức năng chú trọng quan tâm các chính hỗ trợ, thu hút các doanh nghiệp đầu tư phát triển kinh tế tại các xã miền núi, qua đó giải quyết việc làm cho người đồng bào dân tộc thiểu số; tạo thuận lợi sinh viên mới ra trường là con em dân tộc thiểu số tìm được việc làm, có thu nhập ổn định và yên tâm công tác”.

Ủy ban Dân tộc thống nhất cao với ý kiến của cử tri tỉnh Bình Định và xin chia sẻ một số thông tin về việc triển khai Nghị quyết 120/2020/QH14 như sau:

Tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 120/2020/QH14 Phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Hiện nay, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1409/QĐ-TTg ngày 15/9/2020 ban hành kế hoạch triển khai Nghị quyết 120/2020/QH14, trong đó giao Ủy ban Dân tộc xây dựng báo cáo nghiên cứu khả thi trình Thủ tướng Chính phủ quyết định đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, tập trung vào các nội dung: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt; Quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư ở những nơi cần thiết; Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị; Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và các đơn vị sự nghiệp công của lĩnh vực dân tộc; Phát triển giáo dục đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch; Chăm sóc sức khỏe nhân dân, nâng cao thể trạng, tầm vóc người dân tộc thiểu số; phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em; Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em; Đầu tư phát triển nhóm dân tộc thiểu số rất ít người và nhóm dân tộc còn nhiều khó khăn; Truyền thông, tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Kiểm tra, giám sát, đánh giá việc tổ chức thực hiện Chương trình.

Hiện nay, Ủy ban Dân tộc đã xây dựng Tờ trình số: 1728/TTr-UBDT ngày 10/12/2020 trình Thủ tướng Chính phủ Báo cáo nghiên cứu khả thi Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 để triển khai thực hiện từ năm 2021. Sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quyết định đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 sẽ đáp ứng được nguyện vọng của cử tri tỉnh Bình Định cũng như cử tri của cả nước.

Trên đây là ý kiến trả lời kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV, Ủy ban Dân tộc xin gửi Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Định và rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Định để Ủy ban Dân tộc hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Dân nguyện, QH (để b.c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội;
- Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT;
- Cổng TTĐT của UBDT;
- Lưu: VT, CSDT (3).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Đỗ Văn Chiến