ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 89/UBND-VX
V/v chủ trương quy định đối tượng do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trực tiếp chi trợ giúp đột xuất từ nguồn đảm bảo xã hội của tỉnh

Bạc Liêu, ngày 21 tháng 01 năm 2008

Kính gửi:

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Sở Tài chính.

Qua xem xét Tờ trình số 169/TTr-LĐTBXH ngày 19/12/2007 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việcxin chủ trương chi kinh phí trợ giúp đối tượng bảo trợ xã hội từ nguồn đảm bảoxã hội của tỉnh;

Căn cứ Nghị định 67/2007/NĐ-CPngày 13/4/2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xãhội; Thông tư 09/2007/TT-BLĐTBXH ngày 13/7/2007 của Bộ Lao động - TBXH hướngdẫn thực hiện một số Điều của Nghị định 67 của Chính phủ;

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnhcó ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Việc trợ giúp đột xuất chocác đối tượng bảo trợ xã hội được phân cấp cho huyện, thị xã thực hiện theo quyđịnh tại Nghị định 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ. Riêng năm 2008,thống nhất để lại cho Sở Lao động - TBXH 30 triệu đồng từ nguồn kinh phí đảmbảo xã hội để trực tiếp chi trợ giúp đột xuất cho các đối tượng thuộc nhữngtrường hợp cụ thể như sau:

a. Đối tượng là thương binh, giađình liệt sĩ, người có công với cách mạng gặp khó khăn do bệnh tật hoặc tai nạnđột xuất (không thuộc quy định tại Điều 6, Nghị định 67) mà bản thân và giađình thật sự khó khăn về tài chính: Được trợ giúp với mức chi cao nhất là400.000 đ (bốn trăm ngàn đồng)/người (trong năm không quá 02 lần/01 đốitượng).

b. Đối tượng là người langthang, lở đường xa nơi cư trú do bị tai nạn, bệnh hoạn đột xuất, không có tiềnvề quê: Được trợ giúp với mức chi cao nhất là 300.000 đ (ba trăm ngàn đồng)/01đối tượng.

2. Riêng đối tượng hộ nghèo gặpkhó khăn đột xuất do thành viên trong gia đình bị bệnh nặng, chi phí điều trịcao do Quỹ 139 (Quỹ khám, chữa bệnh cho người nghèo tỉnh) trợ giúp trên cơ sởhoàn cảnh thực tế từng trường hợp.

3. Sở Tài chính có trách nhiệmphân bổ nguồn đảm bảo xã hội cho các địa phương và Sở Lao động - TBXH theo chủtrương của UBND tỉnh và kiểm tra, hướng dẫn các địa phương, đơn vị chi đúng mụcđích, đối tượng và quyết toán theo quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu cácđơn vị thực hiện theo nội dung Công văn này./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch, Phó CT-VH-XH;
- Chánh, Phó VPVHXH;
- UBND huyện, TX (để t/h);
- CV khối Văn-Xã;
,- Lưu: VP (SCV-05)

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Bùi Hồng Phương