VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 89/VPCP-VX
V/v phê duyệt Chương trình hành động phòng, chống tai nạn thương tích

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2008

Kính gửi: Bộ Y tế

Xét đề nghị của Bộ Y tế tại vănbản số 1039/TTr-BYT ngày 23 tháng 11 năm 2007 về việc phê duyệt Chương trìnhhành động phòng, chống tai nạn thương tích đến năm 2010, Thủ tướng Chính phủ cóý kiến như sau:

Bộ Y tế tiếp thu ý kiến của cáccơ quan liên quan để hoàn thiện và phê duyệt Chương trình hành động phòng,chống tại nạn thương tích của ngành Y tế đến năm 2010 dưới hình thức Quyết địnhcủa Bộ trưởng Bộ y tế.

Văn phòng Chính phủ xin thôngbáo để Bộ y tế biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các Phó Thủ tướng;
- VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm,
Các Vụ: CN, ĐP, TH, Website CP,
Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ,
- Lưu: VT, VX (3), DHC 24

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆMTrần Quốc Toản