BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
CỤC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 890/CĐTNĐ-PCVT &ATGT
V/v: Đề xuất của Cục Vận tải Campuchia đối với phương tiện vận tải qua biên giới.

Hà Nội, ngày 03 tháng 07 năm 2012

Kính gửi:

- Tổng cục Hải quan;
- Cục Cảnh sát đường thủy;
- Cục Hàng hải Việt Nam;
- Các Cảng vụ Đường thủy nội địa;
- Thanh tra Giao thông đường thủy nội địa.

Hiện nay phương tiện vận tải thủy củacác tổ chức, cá nhân Campuchia hoạt động qua biên giới sang các cảng của ViệtNam đang sử dụng hồ sơ, giấy tờ chưa theo quy định của Hiệp định giữa Chính phủnước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Campuchia về vậntải thủy, do phía Campuchia đang xây dựng và hoàn thiện các văn bản hướng dẫntriển khai thực hiện Hiệp định. Ngày 21/6/2012, Cục Vận tải Campuchia có vănbản số 227/MPWT /GDT gửi các cơ quan liên quan của Việt Nam đề xuất “Trong thờigian từ nay cho đến cuối năm 2012, các cơ quan liên quan phía Việt Nam tạo điềukiện giúp đỡ các doanh nghiệp của Campuchia hoạt động vận tải thủy qua biêngiới sang các cảng của Việt Nam được phép tiếp tục thực hiện theo các quy địnhtrước khi Hiệp định vận tải thủy có hiệu lực đối với hồ sơ, giấy tờ phải nộphoặc xuất trình cho các lực lượng chức năng phía Việt Nam”.

Nhằm tạo điều kiện cho các tổ chức,cá nhân Campuchia hoạt động vận tải thủy qua biên giới sang lãnh thổ Việt Nam, CụcĐường thủy nội địa Việt Nam thống nhất với đề xuất của Cục Vận tải Campuchia vàđề nghị với các cơ quan liên quan phối hợp chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trựcthuộc, đặc biệt là các lực lượng làm nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát tại cửa khẩuvà các cảng tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân Campuchia hoạt động vận tảithủy qua biên giới Việt Nam – Campuchia thực hiện theo các quy định hiện naycủa Campuchia cho đến khi phía Campuchia thông báo đã hoàn tất các thủ tục pháplý./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ GTGT (b/cáo);
- Sở GTGT các tỉnh, TP phía Nam (ph/hợp);
- Lưu: VT, PCVT&ATGT.

CỤC TRƯỞNG
Trần Văn Cừu