TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------
V/v: Cấp giấy phép nhập khẩu xe ô tô là quà biếu, tặng
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 02 tháng 7 năm 2014

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hà Nội
Trả lời công văn số 1862/HQHN-GSQL ngày 25/06/2014 của Cục Hải quan thành phố Hà Nội về việc nêu tại trích yếu, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
1. Căn cứ các quy định hiện hành thì không có quy định hạn chế số lượng hàng hóa (bao gồm cả xe ô tô) nhập khẩu theo hình thức quà biếu, tặng cũng như không có quy định hạn chế số lượng hàng hóa (bao gồm cả xe ô tô) của một Công ty phía ngoài tặng cho một hoặc nhiều Công ty tại Việt Nam. Do vậy, đề nghị Cục Hải quan TP Hà Nội căn cứ các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành, các công văn hướng dẫn liên quan của Tổng cục Hải quan và hồ sơ cụ thể của doanh nghiệp đề nghị xin cấp giấy phép nhập khẩu xe ô tô nêu tại văn số 1862/HQHN-GSQL dẫn trên để xử lý theo thẩm quyền.
Trong trường hợp cấp giấy phép nhập khẩu, đề nghị Cục Hải quan TP Hà Nội chỉ đạo Chi cục Kiểm tra sau thông quan thực hiện kiểm tra sau thông quan đối với các trường hợp quà biếu tặng là xe ô tô để xem xét có thực sự là quà biếu tặng không hay có quan hệ mua bán nhưng không thể hiện hình thức thanh toán và có văn bản thông báo việc cấp giấy phép nhập khẩu xe cho Cục Thuế địa phương nơi doanh nghiệp đăng ký kinh doanh để Cục Thuế địa phương theo dõi, tính thuế xe theo quy định.
Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan trả lời nội dung trên để Cục Hải quan thành phố Hà Nội được biết và thực hiện./.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha