TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 890/TCHQ-GSQL
V/v: Thủ tục nhập khẩu gia cầm và sản phẩm gia cầm

Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2006

Kính gửi: Cục hải quan Tp. Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 249/HQTP-NV ngày 23/01/2006 của Cục Hải quan TP. HCM về việc chưa có văn bản công bố những nước có dịch cúm gia cầm để cơ quan hải quan có cơ sở khi làm thủ tục, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Việc theo dõi những nước đang có dịch cúm gia cầm, hoặc công bố hết dịch cúm gia cầm được thực hiện thường xuyên, liên tục và chỉ có cơ quan chuyên ngành thú y mới có đầy đủ thông tin này. Do đó, cơ quan thú y là cơ quan có trách nhiệm theo dõi danh sách những nước đang có dịch bệnh để thực hiện yêu cầu về tạm dừng nhập khẩu đối với hàng hóa có liên quan. Cơ quan hải quan chỉ có trách nhiệm hướng dẫn chủ hàng đăng ký kiểm dịch, kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm đầy đủ với cơ quan chức năng để có cơ sở làm thủ tục.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. HCM biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ (2).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An