BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 890/TCHQ-KTTT
V/v: không thu VAT hàng phục vụ nghiên cứu khoa học

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2005

Kính gửi:

- Tổng công ty Máy động lực và máy nông nghiệp.
(Số 2, Triệu Quốc Đạt, Hà Nội)
- Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn
- Cục Hải quan TP. Hải Phòng

Trả lời công văn số 27/MĐL-NN /TTKDngày 15/1/2005 của Tổng công ty Máy động lực và máy nông nghiệp về việc xinmiễn thuế nhập khẩu cho 02 lô hàng động cơ 6 xilanh nhập khẩu theo các tờ khaisố 2330/NK /KD/HN ngày 10/8/2004 tại chi cục Hải quan cửa khẩu Hữu Nghị, LạngSơn và 6580/NK /KD ngày 10/9/2004 tại chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòngkhu vực 2, Hải Phòng để phục vụ nghiên cứu khoa học; Tổng cục Hải quan có ýkiến như sau:

Căn cứ điểm 4 mục II phần A Thôngtư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn chi tiết thihành Luật thuế giá trị gia tăng.

Căn cứ danh mục thiết bị máy mócphương tiện vận tải chuyên dùng trong nước đã sản xuất được ban hành kèm theoquyết định số 704/2003/QĐ-BKH ngày 18/9/2003 của Bộ Kế hoạch và đầu tư.

Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Lạng sơn,Cục Hải quan TP. Hải Phòng kiểm tra bộ hồ sơ, kết quả kiểm hóa hàng thực nhậpnếu xác định hàng nhập khẩu để phục vụ trực tiếp cho nghiên cứu khoa học làđộng cơ diesel công suất trên 30 CV thì thuộc đối tượng không chịu thuế giá trịgia tăng.

Tổng cục Hải quan thông báo để TổngCông ty, Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn, Cục Hải quan TP. Hải Phòng biết và thựchiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Tổng cục;
- Lưu VP, KTTT(3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An