NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 8900/NHNN-TCKT
V/v bổ sung chỉ tiêu báo cáo kèm theo Bảng Cân đối tài khoản kế toán ngày

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2009

Kính gửi: Các Tổ chức tín dụng

Ngày 03/09/2009, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã cóCông văn số 6798/NHNN-DBTKTT yêu cầu các đơn vị thuộc NHNN và các Tổ chức tíndụng (TCTD) lập, gửi Bảng cân đối tài khoản kế toán hàng ngày. Để đáp ứng đầyđủ hơn về thông tin, số liệu phục vụ yêu cầu chỉ đạo, điều hành chính sách tiềntệ và hoạt động ngân hàng, NHNN hướng dẫn các TCTD bổ sung thuyết minh chi tiếtchỉ tiêu số dư của một số tài khoản cấp III trên bảng cân đối tài khoản kế toánhàng ngày như sau:

1. Đối với tài khoản “275- Cho vay khác” ban hành kèm theoQuyết định số 479/2004/QĐ-NHNN ngày 29/4/2004 của Thống đốc NHNN và các Quyếtđịnh sửa đổi, bổ sung Quyết định số 479/2004/QĐ-NHNN (sau đây gọi tắt là Quyếtđịnh số 479/2004/QĐ-NHNN ) các TCTD phải bổ sung thuyết minh chi tiết số dư đầungày, số phát sinh trong ngày, số dư cuối ngày của tài khoản này trên bảng cânđối tài khoản ngày, gửi NHNN theo hai chỉ tiêu:

- Bằng đồng Việt Nam

- Bằng ngoại tệ và vàng

2. Đối với tài khoản “431- Mệnh giá giấy tờ có giá bằng đồngViệt Nam” và tài khoản “434- Mệnh giá giấy tờ có giá bằng ngoại tệ và vàng” banhành theo Quyết định 479/2004/QĐ-NHNN các TCTD phải bổ sung thuyết minh chitiết số dư đầu ngày, số phát sinh trong ngày, số dư cuối ngày của hai tài khoảnnày trên bảng cân đối tài khoản ngày, gửi NHNN theo hai đối tượng:

- Khách hàng là người cư trú

- Khách hàng là người không cư trú

3. 3. Cục Công nghệ tin học có trách nhiệm hướng dẫn cácTCTD gửi bổ sung thuyết minh chi tiết chỉ tiêu số dư các tài khoản trên theođúng quy trình tại Công văn số 6798/NHNN-DBTKTT

Trong thời gian Cục Công nghệ tin học chưa kịp thời xây dựngphần mềm tin học hỗ trợ việc tiếp nhận, xử lý, tổng hợp bản bổ sung thuyết minhchi tiết chỉ tiêu số dư các tài khoản trên của các đơn vị, các TCTD có tráchnhiệm fax bản bổ sung thuyết minh chi tiết chỉ tiêu số dư các tài khoản trên vềNHNN (Vụ Dự báo Thống kê tiền tệ) đúng thời hạn quy định tại Công văn số 6789/NHNN-DBTKTT .

Trên đây là hướng dẫn của NHNN về bổ sung thuyết minh chitiết chỉ tiêu số dư của một số tài khoản cấp III trên bảng cân đối tài khoản kếtoán hàng ngày. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các TCTD phản ánhvề NHNN (Vụ Tài chính- Kế toán) để có hướng dẫn xử lý, giải quyết kịp thời./.

Nơi nhận:
- Như đề gửi;
- NHNN CN tỉnh, thành phố;
- Cục CNTH;
- Vụ DBTKTT; (để phối hợp)
- Cơ quan TTra Giám sát;
- Lưu VP, TCKT2.

TL.THỐNG ĐỐC
KT.VỤ TRƯỞNG VỤ TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Thanh Hương