TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8904/CT-TTHT
V/v: chính sách thuế

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 10 năm 2013

Kính gửi:

Công ty TNHH Cho thuê Tài chính Quốc tế Chailease
Địa chỉ : tầng 28, 37 Tôn Đức Thắng, Quận 1
Mã số thuế: 0304738328

Trả lời văn thư số ACC17102013 ngày17/10/2013 của Công ty về chính sách thuế, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 2, Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật thuế thunhập cá nhân (TNCN) quy định các khoản thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiềncông bao gồm:

“Thu nhập từ tiền lương, tiền cônglà thu nhập người lao động nhận được từ người sử dụng lao động, bao gồm:

a) Tiền lương, tiền công và cáckhoản có tính chất tiền lương, tiền công dưới các hình thức bằng tiền hoặckhông bằng tiền.

b) Các khoản phụ cấp, trợ cấp, trừcác khoản trợ cấp, phụ cấp sau:

.....

đ) Các khoản lợi ích bằng tiền hoặckhông bằng tiền ngoài tiền lương, tiền công do người sử dụng lao động trả màngười nộp thuế được hưởng dưới mọi hình thức

e) Các khoản thưởng bằng tiền hoặckhông bằng tiền dưới mọi hình thức, kể cả thưởng bằng chứng khoán....

....”

Căn cứ vào khoản 1, Điều 6 Thông tưsố 123/2012/TT-BTC ngày 27/07/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế Thu nhậpdoanh nghiệp (TNDN) quy định về chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịuthuế:

“Trừ các khoản chi nêu tại Khoản2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ cácđiều kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liênquan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;

b) Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từhợp pháp theo quy định của pháp luật.”

Trường hợp Công ty, theo trình bàycó nhân viên người nước ngoài là cá nhân cư trú tại Việt Nam vừa mới chết, Côngty có thanh toán một khoản trợ cấp tử tuất cho người vợ của nhân viên ngườinước ngoài thì :

Khoản trợ cấp tử tuất cho người laođộng là cá nhân cư trú tại Việt Nam được công ty chi trả (không phải chi từ nguồnbảo hiểm xã hội) được xem là thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công củangười lao động, Công ty có trách nhiệm khấu trừ thuế TNCN theo biểu thuế lũytiến từng phần cùng với thu nhập tiền lương, tiền công còn phải trả cho ngườilao động.

Khoản tiền trợ cấp tử tuất cho ngườilao động được Công ty chi trả không liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanhcủa Công ty nên không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịuthuế TNDN.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biếtđể thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã đượctrích dẫn tại văn bản này./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- P. PC;
- P. KT số 2;
- Lưu: HC, TTHT.
2725-268805//2013 pbk

KT. CỤC TRƯỞNGPHÓ CỤC TRƯỞNGTrần Thị Lệ Nga