BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------
V/v: Hoàn thuế đối với hàng xuất khẩu phải tái nhập
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 16 tháng 07 năm 2014

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh.
Trả lời công vănsố 2310/HQHCM-TXNK ngày 25/6/2014 của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh về việc không thu thuế nhập khẩu hàng xuất khẩu bị trả lại của Công ty TNHH Nhật Đức; Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
1. Theo quy định tại khoản 7 Điều 112 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính, thì hàng hóa đã xuất khẩu nhưng phải nhập khẩu trở lại Việt Nam được xét hoàn thuế xuất khẩu đã nộp và không phải nộp thuế nhập khẩu. Một trong các điều kiện để được xét hoàn thuế xuất khẩu đã nộp và không phải nộp thuế nhập khẩu là hàng hóa được thực nhập trở lại Việt Nam trong thời hạn tối đa 365 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai xuất khẩu; trường hợp quá 365 ngày cơ quan hải quan nơi làm thủ tục hoàn thuế, không thu thuế, kiểm tra cụ thể và báo cáo Tổng cục Hải quan để báo cáo Bộ Tài chính xem xét, xử lý từng trường hợp cụ thể.
Hồ sơ hoàn thuế đối với hàng hóa đã xuất khẩu nhưng phải nhập khẩu trở lại Việt Nam thực hiện theo quy định tại Điều 119 Thông tư số 128/2013/TT- BTC nêu trên.
2. Trường hợp Công ty TNHH Nhật Đức, theo trình bày của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh, xuất khẩu mặt hàng tôm sắt hấp đông lạnh theo tờ khai số 64991/XKD01 ngày 03/8/2012 tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn KV1 nhưng bị khách hàng từ chối nhận, trả lại hàng, hàng hóa trở lại cập cảng Cát Lái ngày 09/12/2012 (trong thời hạn 365ngày) nhưng đến ngày 12/5/2014, Công ty mới đăng ký tờ khai số 147/NKD-NT để nhập khẩu lô hàng này.
Tổng cục Hải quan giao Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra trước, hoàn thuế sau đối với hồ sơ đề nghị hoàn thuế của Công ty TNHH Nhật Đức, nếu xác định hàng hóa tái nhập đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 7 Điều 112, Điều 119 Thông tư số 128/2013/TT-BTC, hàng hóa thực tế về cảng Cát Lái trong thời hạn 365 ngày, nhưng do phải đàm phán giảm chi phí vận chuyển, bảo quản và thuê container lạnh với hãng tàu nên đăng ký tờ khai hải quan nhập khẩu ngoài thời hạn 365 ngày, thì thực hiện hoàn thuế xuất khẩu đã nộp (nếu có) và không thu thuế nhập khẩu tương ứng với tỷ lệ hàng hóa thực tế tái nhập khẩu theo quy định. Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra hồ sơ, tài liệu và việc ban hành Quyết định hoàn thuế, không thu thuế.
Tổng cục Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh được biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC, Cục GSQL (để p.hợp);
- Lưu: VT, TXNK (3).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái