BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 891/BNN-KH
V/v: Một số qui định tạm thời về báo cáo tháng của các đơn vị thuộc ngành

Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2007

Kính gửi:

- Các đơn vị trực thuộc Bộ
- Các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Để triển khai thực hiện Nghị định số 40/2004/NĐ-CP ngày 13 tháng 02 năm 2004 của Chính phủ quy định chi tiết vàhướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê, Bộ Nông nghiệp và Phát triểnnông thôn giao cho Trung tâm tin học và Thống kê chủ trì làm việc với các địaphương và đơn vị trực thuộc Bộ khẩn trương hoàn thiện chế độ báo cáo thống kêmới để ban hành áp dụng thống nhất trong toàn ngành, thay thế chế độ ban hànhnăm 2001.

Trước mắt, nhằm đảm bảo thông tinkịp thời đáp ứng yêu cầu công tác chỉ đạo, điều hành của Bộ và Chính phủ, Bộyêu cầu Giám đốc các Sở Nông nghiệp và PTNT, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ chỉđạo thực hiện tốt một số qui định về công tác báo cáo nhanh hàng tháng như sau:

1. Nội dung báo cáo hàng tháng về Bộgồm 2 phần: i) Phần lời văn nêu ngắn gọn tình hình hoạt động của đơn vị trongtháng, bao gồm thuận lợi, khó khăn, các kết quả chính đạt được, các kiến nghị(nếu có) và dự kiến kết quả đạt được trong tháng tới; ii) Phần phụ lục trìnhbày theo bảng biểu (mẫu đính kèm) gồm các cột: Diễn giải (các chỉ tiêu hoặchoạt động); Kế hoạch (ghi rõ KH năm hoặc vụ); Thực hiện cùng kì (năm trước);Ước tháng báo cáo; Thực hiện kỳ này (lũy kế từ đầu năm hoặc đầu vụ đến thángbáo cáo) và các cột so sánh.

Phần lời văn trình bày theo thứ tựưu tiên, căn cứ vào mức độ quan trọng của các hoạt động được thực hiện trongkỳ. Riêng các Sở Nông nghiệp và PTNT, bố cục theo trật tự nông, lâm, diêmnghiệp, tiếp sau là các hoạt động khác. Nông nghiệp chia theo trồng trọt vàchăn nuôi, gồm kết quả sản xuất, diễn biến thiên tai, dịch bệnh và kết quảphòng trừ; lâm nghiệp gồm kết quả thực hiện công tác lâm sinh, khai thác, chếbiến; tình hình vi phạm lâm luật, cháy rừng và phòng chống cháy rừng...

2. Thời gian gửi báo cáo về Bộ:Trước ngày 20 hàng tháng.

3. Nơi gửi: Trung tâm Tin học vàThống kê, Bộ Nông nghiệp và PTNT, Số 2 - Ngọc Hà, Hà Nội (cơ quan đầu mối thuthập, xử lý, tổng hợp, phân tích và dự báo thống kê của Bộ).

4. Hình thức gửi báo cáo: Báo cáogửi bằng e-mail theo địa chỉ: [email protected]

5. Chậm nhất vào ngày 25 hàng thángTrung tâm Tin học và Thống kê hoàn thành báo cáo tổng hợp chung toàn ngành kèmtheo nhận xét về tình hình chấp hành qui định báo cáo tháng của từng địaphương, đơn vị gửi các đ/c lãnh đạo Bộ và các Cục, Vụ chức năng. Đồng thời gửiGiám đốc các Sở Nông nghiệp và PTNT bản tin Sản xuất - Thị trường - An ninhlương thực (số cuối tháng, bao gồm nội dung báo cáo tổng hợp) kèm theo bản nhậnxét về tình hình chấp hành qui định báo cáo tháng của các địa phương.

Ngay sau khi phát hành báo cáo,Trung tâm Tin học và Thống kê đăng tải nội dung báo cáo trên website chính thứccủa Bộ, địa chỉ: www.agroviet.gov.vn; mục: Thống kê (trên trang chủ); tiểu mục:Các sản phẩm thông tin, báo cáo tháng (trang Thống kê - TT ANLT).

6. Mọi thông tin phản hồi từ các địaphương, đơn vị và cá nhân sử dụng thông tin liên quan đến báo cáo cũng như sốliệu thống kê được đề cập ở trên, đề nghị gửi e-mail về địa chỉ: [email protected]ặc gọi về các số máy: (04)8 436818, (04)7 339227 hoặc (04)8 432402 để được xửlý, giải đáp.

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Bộ trưởng và các đ/c Thứ trưởng;
- UBND các tỉnh/TP trực thuộc TW (để phối hợp);
- Lưu VP/KH/TT&THTK.

BỘ TRƯỞNGCao Đức Phát

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

Công văn 891/BNN-KH  tạm thời về báo cáo tháng đơn vị thuộc ngành