BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 891/BNN-TCLN
V/v báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Quyết định số 733/QĐ-TTg ngày 16/5/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt kế hoạch hành động khẩn trương đến năm 2010 để bảo tồn voi ở Việt Nam

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2012

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân các tỉnh: Đắk Lắk, Đồng Nai, Nghệ An;
- Các Vườn quốc gia: Yok Don, Cát Tiên, Pù Mát.

Thực hiện văn bản số 1617/VPCP-KTNngày 14/3/2012 của Văn phòng Chính phủ về việc gia hạn thực hiện Quyết định số733/QĐ-TTg ngày 16 tháng 5 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạchhành động khẩn trương đến năm 2010 để bảo tồn voi ở Việt Nam; Bộ Nông nghiệp vàPhát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh: Nghệ An, Đắk Lắk, ĐồngNai và các Vườn quốc gia: Yok Don, Cát Tiên, Pù Mát báo cáo kết quả, tình hìnhtriển khai thực hiện kế hoạch hành động bảo tồn voi theo Quyết định số 733/QĐ-TTg ngày 16/5/2006 của Thủ tướng Chính phủ; đề xuất các giải pháp nhằm thực hiệncác mục tiêu bảo tồn voi ở Việt Nam đến năm 2020.

Văn bản gửi về theo địa chỉ: Tổngcục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước ngày 05/4/2012 đểtổng hợp và báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép kéo dài kế hoạch hành động bảotồn voi Việt Nam.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TCLN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Đăng Khoa