CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 891/CP-CN
V/v Thí điểm mở rộng chức năng hoạt động của KCX Tân Thuận thành phố Hồ Chí Minh

Hà Nội, ngày 04 tháng 7 năm 2003

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
- Uỷ ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

Xét đề nghị của Uỷ ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh (công văn số 1850/UB-CNN ngày 28 tháng 4 năm 2003) và ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 3629 BKH/KCN ngày 19 tháng 6 năm 2003) về việc thực hiện thí điểm mở rộng chức năng cho khu chế xuất Tân Thuận, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý bổ sung thêm chức năng hoạt động và thực hiện thí điểm chính sách thuế của khu chế xuất Tân Thuận như đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn nêu trên.

2. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và Bộ Thương mại hướng dẫn việc thực hiện, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Thương mại và Uỷ ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh theo dõi việc thực hiện, cuối năm 2003 tổ chức sơ kết, báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

KT THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng