VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 891/VPCP-KTTH
V/v: xử lý kiến nghị của Hội đồng cạnh tranh

Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2016

Kính gửi:

- Bộ Công Thương;
- Hội đồng Cạnh tranh.

Xét đề nghị của Hội đồng Cạnh tranh tại Báo cáo số 03/BC-HĐCT ngày 12 tháng 01 năm 2016 tổng kết công tác năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2016, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan khẩn trương soạn thảo Quyết định thay thế Quyết định số 82/2010/QĐ-TTg ngày 15 tháng 12 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ bồi dưỡng đối với Thành viên Hội đồng Cạnh tranh kiêm nhiệm và người tiến hành, tham gia tố tụng cạnh tranh tại phiên điều trần theo quy định tại Chương trình công tác năm 2016 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Hoàng Trung Hải (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: TKBT, TH, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH(3). LT.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp