VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 8915/VPCP-QHQT
V/v cử Trưởng đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị COP16 và CMP6 tại Cancun (Mexico).

Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2010

Kính gửi:

- Các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Ngoại giao, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học và Công nghệ, Xây dựng, Giao thông vận tải,Công an;
- Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam;
- Đài Truyền hình Việt Nam.

Xét đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môitrường (công văn số 4928/BTNMT-HTQT ngày 02 tháng 12 năm 2010) về việc cử Bộtrưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát làm Trưởng đoàn ViệtNam tham dự Hội nghị lần thứ 16 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợpquốc về Biến đổi khí hậu (COP16) và Hội nghị các bên của Nghị định thư Kyoto(CMP6) tại Cancun (Mexico), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến nhưsau:

Đồng ý với kiến nghị của Bộ Tài nguyênvà Môi trường nêu tại văn bản trên.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo đểcác cơ quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP và các PTTg (để b/c)
- VPCP: BTCN, các PCN;
- Các Vụ: TH, KGVX, KTN, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (2).31

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc