BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8917/BTC-TCHQ V/v miễn thuế hàng hoá NK trước khi đăng ký danh mục

Hà Nội, ngày 03 tháng 7 năm 2012

Kính gửi: Cục Hải quan thành phốHà Nội

Trảlời công văn số công văn số 23/CV-SKVN ngày 26/3/2012 của Công ty TNHH SankohViệt Nam giải trình về việc hoàn thuế nhập khẩu hàng hoá tạo tài sản cố định dựán ưu đãi đầu tư của các lô hàng đã nhập khẩu trước khi đăng ký Danh mục hànghoá nhập khẩu miễn thuế với cơ quan hải quan, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Căncứ quy định tại Khoản 6 Điều 12 Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2012 thìdự án thuộc địa bàn được ưu đãi về thuế nhập khẩu được miễn thuế máy móc, thiếtbị tạo tài sản cố định. Việc đăng ký Danh mục hàng hoá miễn thuế thực hiện theoquy định tại Điều 102 Thông tư 194/2010/TT-BTC ngày 6/12/2010 của Bộ Tài chính.

Căncứ khoản 2 Điều 103 Thông tư 194/2010/TT-BTC ngày 6/12/2010 thì"Cáctrường hợp đăng ký tờ khai hải quan phát sinh trước ngày đăng ký Danh mục, cơquan hải quan lập hồ sơ báo cáo về Bộ Tài chính để xem xét giải quyết từngtrường hợp cụ thể".

BộTài chính giao Cục Hải quan thành phố Hà Nội căn cứ hồ sơ hàng hóa nhập khẩu doCông ty TNHH Sankoh Việt Nam đã nộp cho cơ quan hải quan và thực tế hàng hoánhập khẩu theo các tờ khai số 801 ngày 29/06/2011; tờ khai số 859 ngày11/07/2011, nếu hàng hóa nhập khẩu phù hợp với Danh mục hàng hoá nhập khẩu miễnthuế đã đăng ký với cơ quan hải quan, thực tế hàng hoá đã sử dụng cho dự án thìxem xét xử lý miễn thuế cho Công ty TNHH Sankoh Việt Nam và trừ lùi theo Danhmục miễn thuế đã đăng ký, đồng thời thực hiện hoàn thuế theo quy định.

BộTài chính thông báo để Cục Hải quan thành phố Hà Nội biết và thực hiện./.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNGĐỗ Hoàng Anh Tuấn