BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 892/BNN-TCTL
V/v cơ chế quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước chi cho Chương trình MTQG NS&VSMTNT năm 2011
Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2011
Kính gửi: Bộ Tài chính.
Chương trình MTQG Nước sạch & VSMTNT giai đoạn 2006 – 2010 được triển khai thực hiện theo cơ chế quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước chi cho Chương trình tại Thông tư liên lịch số 80/2007/TTLT-BTC-BNN ngày 11/7/2007 và 48/2008/TTLT-BTC-BNN ngày 12/6/2008 của liên Bộ Tài chính và Bộ Nông nghiệp & PTNT.
Ngày 20/12/2010, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số
2331/QĐ-TTg Ban hành Danh mục các Chương trình MTQG năm 2011; Ngày 30/01/2011, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Quyết định số 27/QĐ-BKHĐT về việc giao nhiệm vụ và vốn thực hiện các Chương trình MTQG năm 2011.
Để có căn cứ cho các Bộ, ngành và địa phương triển khai thực hiện kế hoạch năm 2011 Chương trình MTQG Nước sạch & VSMTNT, trong khi chờ ban hành Thông tư hướng dẫn mới về quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước cho Chương trình trong giai đoạn 2011-2015, Bộ Nông nghiệp & PTNT đề nghị Bộ Tài chính xem xét, cho phép áp dụng cơ chế quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước chi cho Chương trình năm 2011 được tiếp tục thực hiện theo Thông tư số 80/2007/TTLT-BTC-BNN và 48/2008/TTLT-BTC-BNN nêu trên.
Đề nghị quý Bộ sớm xem xét, quyết định.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c).
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Lưu: VT, TCTL.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đào Xuân Học