BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 892/BXD-KTXD
V/v: Chi phí quản lý dự án và chi phí tư vấn dự án mua sắm thiết bị

Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2009

Kính gửi:Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng

Trảlời Văn bản số 682/STC-ĐT ngày 13/4/2009 của Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng về chiphí quản lý và chi phí tư vấn đối với dự án, gói thầu mua sắm thiết bị, Bộ Xâydựng có ý kiến như sau:

Vănbản số 1751/BXD-VP ngày 14/8/2007 của Bộ Xây dựng công bố Định mức chi phí quảnlý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liênquan tham khảo, sử dụng vào việc xác định chi phí quản lý dự án và chi phí tưvấn đối với dự án đầu tư có xây dựng công trình theo phương pháp lập và quản lýchi phí đầu tư xây dựng công trình tại Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày25/7/2007 của Bộ Xây dựng (không áp dụng đối với dự án chỉ có mua sắm thiếtbị). Vì vậy, đối với chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn giám sát để thựchiện dự án mua sắm thiết bị Sản xuất chương trình truyền hình kỹ thuật số Đàiphát thanh truyền hình Lâm Đồng được xác định bằng cách lập dự toán chi phítrình cấp có thẩm quyền phê duyệt để áp dụng.

Căncứ ý kiến trên, Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng tổ chức thực hiện theo quy định./.

 Nơi nhận :
 - Như trên;
- Lưu VP,Vụ KTXD (M5).

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Sơn