CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 892/CP-QHQT
V/v dự án “Hỗ trợ đào tạo pháp luật thương mại quốc tế tại Việt Nam”

Hà Nội, ngày 07 tháng 7 năm 2003

Kính gửi:

- Bộ Kế Hoạch và Đầu tư
- Bộ Tư pháp
- Bộ Tài chính
- Bộ Công an
- Bộ Ngoại giao
- Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

Xét đề nghị của Bộ Kế Hoạch và Đầu tư (công văn số 382/BKH-KTĐN ngày 27 tháng 06 năm 2003) về dự án “Hỗ trợ đào tạo pháp luật thương mại quốc tế tại Việt Nam” Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý Bộ Tư pháp tiếp nhận và thực hiện dự án “Hỗ trợ đào tạo pháp luật thương mại quốc tế tại Việt Nam” do tổ chức phi chính phủ Hội đồng thương mại Mỹ-Việt (USVTC) viện trợ không hoàn lại 1.500.000 USD, thực hiện từ năm 2003-2006. Vốn đối ứng do các đơn vị tham gia dự án tự đóng góp.

2. Uỷ quyền lãnh đạo Bộ Tư pháp ký và chịu trách nhiệm triển khai thực hiện dự án trên theo đúng các quy định hiện hành về quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài.

KT THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Khoan