VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 892/VPCP-KTN
V/v thu tiền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân đối với phần diện tích đất ở vượt hạn mức

Hà Nội, ngày 16 tháng 02 năm 2012

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tạicông văn số 376/UBND-ĐTMT ngày 01 tháng 02 năm 2012 về việc thu tiền sử dụngđất ở của hộ gia đình, cá nhân đối với phần diện tích đất ở vượt hạn mức, PhóThủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Giao Bộ Tài chính nghiên cứu, đề xuất giải quyết kiến nghịcủa Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trướcngày 15 tháng 3 năm 2012.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Tài chính và Ủy ban nhândân thành phố Hồ Chí Minh biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTT Hoàng Trung Hải,
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý,
Cổng TTĐT, Vụ KTTH;
- Lưu: VT, KTN (3) Th.12align="center".

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý