TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 8920/CT-PC
V/v: Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra sau hoàn thuế.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 12 năm 2010

Kính gửi:

- Các Phòng Thanh tra, Phòng Kiểm tra;
- Các Chi cục Thuế.

Trên cơ sở báo cáo của các đơn vịvà số liệu thống kê về hoàn thuế GTGT, kiểm tra sau hoàn thuế GTGT của toànngành thuế thành phố, tính đến thời điểm hiện tại, có nhiều doanh nghiệp đãđược hoàn thuế GTGT từ 5 lần trở lên nhưng chưa được thanh tra, kiểm tra thuế.

Để triển khai thực hiện Chỉ thị 07/2010/CT-UBND ngày 02/3/2010 của Ủy ban nhân dân TP Hồ Chí Minh, đồng thờigiảm rủi ro, thất thoát đến mức thấp nhất cho Ngân sách Nhà nước. Cục Thuế TPHồ Chí Minh yêu cầu các Phòng Thanh tra thuế, các Phòng Kiểm tra thuế thuộc Vănphòng Cục, các Chi cục thuế Quận, Huyện thực hiện một số công việc sau:

1. Thống kê danh sách các doanhnghiệp có số lượt đã được hoàn thuế từ 5 lần trở lên nhưng chưa được kiểm tratại doanh nghiệp (tức chưa được kiểm tra sau hoàn thuế hoặc kiểm tra việc chấphành pháp luật về thuế có niên độ liên quan đến kỳ hoàn thuế)

2. Sau khi có số liệu thống kêtrên, các đơn vị lập kế hoạch kiểm tra bổ sung và đưa vào chương trình công táchàng tháng của đơn vị để thực hiện.

- Ngoại trừ những trường hợp đặcbiệt, việc kiểm tra sau hoàn thuế GTGT nói ở công văn này đều phải được thựchiện cùng với việc kiểm tra chấp hành pháp luật về thuế tại doanh nghiệp; hoặckhi kiểm tra chấp hành pháp luật về thuế tại doanh nghiệp, nếu trong niên độ đócó hoàn thuế GTGT, thì phạm vi kiểm tra bao gồm cả kiểm tra sau hoàn thuế GTGT.

- Khi thực hiện các nội dung trên,kết quả kiểm tra sau hoàn thuế GTGT được thể hiện trong một phần (mục) riêngcủa Biên bản kiểm tra.

- Sau khi đã kiểm tra các doanhnghiệp đã được hoàn thuế 5 lần, thì tiếp tục kiểm tra doanh nghiệp có số lượthoàn thuế ít hơn.

3. Đối với các doanh nghiệp sau,nếu vượt quá khả năng tổ chức kiểm tra hoặc bị hạn chế về lượng thời gian đượcphép trong kiểm tra, các đơn vị xem xét chuyển hồ sơ cho các đơn vị Thanh trathuộc Cục để tổ chức thanh tra:

3.1. Số tiền thuế đã hoàn lớn, và:

- Ngành nghề thực tế kinh doanh códấu hiệu, biểu hiện gian lận về giá, về lượng, về việc sử dụng hóa đơn…

- Người cung cấp hàng hóa, dịch vụ:không ổn định và có trụ sở giao dịch đóng ở các địa phương khác.

- Đã có tên trong danh sách sử dụnghóa đơn bất hợp pháp do các cơ quan chức năng chuyển đến.

3.2. Một số trường hợp khác: Theoxem xét cụ thể của từng đơn vị.

- Lãnh đạo Cục phê duyệt hồ sơchuyển sang Thanh tra trên cơ sở đề nghị của các đơn vị.

- Trường hợp cần sự hỗ trợ củaThanh tra Tổng cục Thuế, thì nêu rõ lý do trình Cục trưởng.

Cục Thuế TP Hồ Chí Minh yêu cầu cácPhòng, các Chi cục Thuế tổ chức thực hiện và định kỳ hàng tháng báo cáo về CụcThuế (Phòng Pháp chế) để tổng hợp báo cáo cho Ban lãnh đạo Cục Thuế.

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND TP Hồ Chí Minh “Để báo cáo”;
- Tổng cục Thuế “Để báo cáo”;
- BLĐ Cục Thuế “Để chỉ đạo thực hiện”;
- Phòng KTNB “Để kiểm tra việc chấp hành”;
- Lưu HC-LT, PC.

CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đình Tấn