BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8921/TCHQ-TXNK
V/v phân loại mặt hàng nguyên liệu sơ chế nhuyễn thể hai mảnh vỏ nhập khẩu.

Hà Nội, ngày 29 tháng 09 năm 2015

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 150301/CVSG .2015ngày 26/3/2015 của Công ty TNHH Saga gửi Bộ Tài chính do Văn phòng Bộ chuyểnđến liên quan đến việc phân loại, xác định mã số mặt hàng thủy sản nhập khẩu thuộc9 tờ khai hải quan của Công ty TNHH Saga nhập khẩu từ năm 2009 đến 2013 tại CụcHQ TP. HCM, công văn số 1806/HQHCM-TXNK ngày 08/7/2015 của Cục Hải quan TP. HồChí Minh và công văn số 2294/HQHCM-TXNK ngày 24/8/2015 báo cáo về việc giảiquyết hồ sơ của Công ty TNHH Saga. Qua xem xét, Tổng cục Hải quan có ý kiến nhưsau:

Công văn số 6816/TCHQ-TXNK ngày 27/7/2015 của Tổng cục Hảiquan yêu cầu Cục Hải quan TP. HCM phối hợp với Công ty TNHH Saga căn cứ hồ sơthực tế tại thời điểm nhập khẩu và hướng dẫn tại công văn số 10087/TCHQ-TXNKngày 12/8/2014 để thực hiện phân loại, xác định mã số đối với mặt hàng nhuyễnthể hai mảnh vỏ nhập khẩu theo 09 tờ khai hải quan từ năm 2009 đến năm 2013.Tuy nhiên, theo báo cáo của Cục Hải quan TP. HCM tại công văn số 2294/HQHCM-TXNK thì Công ty đã khai báo chính xác mã số HS của các lô hàng; thống nhất về mặthàng thực nhập và khai báo trên hồ sơ hải quan; mã số hàng hóa đúng tính chấtmặt hàng và đã được công chức cửa khẩu kiểm tra và chấp nhận thông quan; căn cứhướng dẫn của Tổng cục Hải quan và căn cứ hồ sơ thực tế tại thời điểm nhập khẩuthì chưa có đủ cơ sở để quyết định điều chỉnh mã số hàng hóa nên sẽ chuyển hồsơ của Công ty TNHH Saga sang đối tượng theo dõi tiếp, khi có đầy đủ cơ sở pháplý sẽ tiếp tục tiến hành các bước nghiệp vụ tiếp theo. Như vậy, Cục Hải quanTP. HCM không thực hiện đúng yêu cầu tại công văn số 6816/TCHQ-TXNK ngày27/7/2015 của Tổng cục Hải quan.

Theo nội dung trình bày của Công ty TNHH Saga và báo cáo củaCục Hải quan TP. HCM thì Công ty TNHH saga là doanh nghiệp nhập kinh doanh đơnthuần, không chế biến, sản xuất ngành hàng thủy hải sản nên hiện nay không cómặt hàng thực tế để kiểm tra theo kiến nghị của Công ty. Mặt khác, tham khảo mãHS tại C/O của nước xuất khẩu, tên hàng tại hợp đồng thương mại và tên hàngtheo khai báo thì các mặt hàng phù hợp thuộc nhóm 16.05.

Vì vậy, để giải quyết dứt điểm kiến nghị của Công ty, Tổngcục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan TP.HCM phối hợp với Công ty TNHH Saga thựchiện đúng hướng dẫn tại công văn số 10087/TCHQ-TXNK ngày 12/8/2014 và công vănsố 6816/TCHQ-TXNK ngày 27/7/2015 của Tổng cục và báo cáo kết quả xử lý về Tổngcục Hải quan (Cục Thuế XNK) trước ngày 6/10/2015.

Tổng cục Hải quan thông báo Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minhbiết để phối hợp thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);
- Cục KTSTQ (để ph/hợp);
- Lưu: VT, TXNK-PL-Thảo (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trịnh Mạc Linh