BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8922/TCHQ-TXNK
V/v phân loại mặt hàng “Mintai Flavor”

Hà Nội, ngày 29 tháng 09 năm 2015

Kính gửi: Công ty TNHH XNK Thương mại Dịch vụDuệ Long.
(71/2 Nguyễn Văn Quá, KP 2, P. Đông Hưng Thuận, Quận 12, TP HCM)

Trả lời công văn số 01. 2015/TCHQ ngày 25/8/2015 của Công tyTNHH XNK Thương mại Dịch vụ Duệ Long (sau đây gọi là Công ty) về việc áp mã HScho mặt hàng có tên thương mại là Mintai Flavor, Tổng cục Hải quan có ý kiếnnhư sau:

Căn cứ nội dung nhóm 23.09, nhóm 33.02, Chú giải pháp lýChương 23 và 33, tham khảo Chú giải chi tiết HS 2012 nhóm 23.09 và nhóm 33.02thì: mặt hàng “Mintai Flavor”:

- Trường hợp xác định là chế phẩm tạo hương dùng trong sảnxuất thức ăn chăn nuôi gồm các thành phần là các chất thơm và các chất mang thìthuộc nhóm 33.02.

- Trường hợp xác định là thức ăn chăn nuôi hoàn chỉnh hoặcthức ăn bổ sung hoặc các chế phẩm được dùng để sản xuất các loại thức ăn hoànchỉnh hoặc thức ăn bổ sung theo Chú giải chi tiết nhóm 23.09 thì thuộc nhóm23.09.

Tổng cục Hải quan có Thông báo kết quả phân loại số 3333/TB-TCHQ ngày 14/4/2015 cho mặt hàng có tên thương mại giống hệt “MintaiFlavor” do Công ty TNHH Xuất nhập khẩu - Thương mại - Dịch vụ Dân Thái nhậpkhẩu, kết quả phân tích là “Chế phẩm tạo hương dùng trong sản xuất thức ăn chănnuôi”, phân loại vào mã số 3302.90.00.

Đề nghị Công ty căn cứ vào hàng hóa thực tế, đối chiếu vớinội dung nhóm 23.09, nhóm 33.02, Chú giải pháp lý Chương 23 và 33, tham khảoChú giải chi tiết HS 2012 nhóm 23.09 và nhóm 33.02, tham khảo Thông báo kết quảphân loại số 3333/TB-TCHQ nêu trên để xác định mã số cụ thể cho mặt hàng.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty biết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT. Nguyễn Dương Thái (để b/c);
- Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK.
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trịnh Mạc Linh