BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 8923/BTC-HCSN
V/v lấy ý kiến tham gia vào dự thảo Thông tư

Hà Nội, ngày 01 tháng 7 năm 2015

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg ngày 31/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phối hợp giữacác Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp với các cấp Hội Nông dân Việt Nam trongviệc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, t cáo của nông dân.

Bộ Tài chính dự thảo Thông tư quy đnh việc quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phíbảo đảm thực hiện Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg ngày 31/12/2014 về việcphối hợp giữa các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cp với các cp HộiNông dân Việt Nam trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân (thay thế Thông tư số 44/2008/TT-BTC ).

Đ nghị Quý cơ quancó ý kiến tham gia và gửi về Bộ Tài chính trước ngày 31/7/2015 để Bộ Tài chính nghiên cứu hoàn chỉnh dự thảoThông tư trước khi ban hành./.

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp công tác ca Quý cơ quan./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, Vụ HCSN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trương Chí Trung