BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------
Số: 893/BNN-KTHT
V/v sử dụng nguồn vốn tái định cư Dự án thủy điện Sơn La kế hoạch năm 2011 để đầu tư Bệnh viện đa khoa huyện Quỳnh Nhai
Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2011

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ.

Bộ Nông nghiệp và PTNT nhận được Công văn số 1671/VPCP-KTN ngày 21/3/2011 của Văn phòng Chính phủ về việc sử dụng nguồn vốn tái định cư Dự án thủy điện Sơn La kế hoạch năm 2011 để đầu tư Bệnh viện đa khoa huyện Quỳnh Nhai và Công văn số 412/UBND-TĐC ngày 14/3/2011 của UBND tỉnh Sơn La về việc sử dụng vốn tái định cư thủy điện Sơn La năm 2011, sau khi nghiên cứu nội dung công văn trên và các văn bản có liên quan, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến như sau:
Việc hoàn thành xây dựng Bệnh viện đa khoa huyện Quỳnh Nhai, để chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh cho nhân dân và hơn 5000 hộ tái định cư trên địa bàn huyện Quỳnh Nhai là yêu cầu cấp bách. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nhất trí với đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La tại Công văn số
412/UBND-TĐC ngày 14/3/2011 về việc sử dụng vốn tái định cư thủy điện Sơn La năm 2011, đầu tư hoàn thành dứt điểm bệnh viện đa khoa huyện Quỳnh Nhai.
Đề nghị Văn phòng Chính phủ tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải (b/c);
- Bộ trưởng Cao Đức Phát (b/c);
- Các Bộ: KH&ĐT, TC;
- UBND tỉnh Sơn La;
- Lưu: VT, KTHT.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hồ Xuân Hùng