BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 893/TCHQ-KTTT
V/v Trả lời khiếu nại giá tính thuế mặt hàng rượu

Hà Nội, ngày 08 tháng 02 năm 2007

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh.

Tổng cục Hải quan nhận được báo cáo số 242/HQTP-TGTT ngày 24/01/2007 của Hải quan thành phố Hồ Chí Minh về việc giải quyết khiếu nại giá tính thuế mặt hàng rượu nhập khẩu năm 2005 của Công ty Hợp Ý nhập khẩu theo tờ khai số: 24891/NK /KD/KV3 tại Chi cục Hải quan cửa khẩu KV3; Qua xem xét hồ sơ và quá trình giải quyết khiếu nại, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Yêu cầu Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh căn cứ quy định tại Nghị định 60/2002/NĐ-CP ngày 06/6/2002 của Chính phủ; Thông tư số 118/2003/TT-BTC ngày 08/12/2003 của Bộ Tài chính; Quyết định số 1361/TCHQ /QĐ/KTTT ngày 25/11/2004 của Tổng cục Hải quan; các văn bản hướng dẫn về việc xác định giá tính thuế của Tổng cục Hải quan để xem xét, giải quyết khiếu nại lô hàng rượu do Công ty TNHH TM Hợp Ý nhập khẩu theo tờ khai số 24891/NK /KD/KV3 theo đúng thẩm quyền, chế độ quy định.

Trường hợp Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh thấy mức giá đã xác định đúng quy định và phù hợp, thì hướng dẫn Doanh nghiệp thủ tục khiếu nại ra tòa Hành chính theo đúng quy định của Luật khiếu nại, tố cáo.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế (BTC;)
- Trang Website Hải quan;
- Lưu VT(2), Vụ KTTT (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc