BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 8934/BGTVT-TTr
V/v: Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chất lượng công tác sửa chữa khắc phục tại các dự án sau khi đưa vào khai thác bị hằn lún vệt bánh xe.

Hà Nội, ngày 23 tháng 07 năm 2014

Kính gửi:

- Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 4;
- Ban Quản lý dự án 3;
- Sở GTVT Ninh Bình;
- Ban Quản lý dự án 6.

Thực hiện Quyết định số 2567/QĐ-BGTVT ngày 07 tháng 7 năm 2014 về việc kiểmtra, giám sát chất lượng công tác khắc phục tại các dự án sau khi đưa vào khaithác bị hằn lún vệt bánh xe, kiểm tra việc sản xuất vật liệu, phối trộn cấpphối, sản xuất bán thành phẩm bê tông nhựa (BTN) ....và quy trình thi công mặtđường bê tông nhựa. Sau khi xem xét Báo cáo kết quả kiểm tra của Đoàn kiểm tratại Báo cáo số 05/BC-ĐKT ngày 16/7/2014, Bộ Giao thông vận tải (Bộ GTVT) yêucầu:

1. Yêu cầu các Nhà đầu tư, Ban Quản lý dự án (QLDA), Tư vấn giám sát(TVGS) các dự án đang sửa chữa khắc phục hằn lún vệt bánh xe:

a. Rà soát lại và chấp thuận Biện pháp thi công, sửa chữa khắc phục hằnlún vệt bánh xe. Nếu biện pháp đã phê duyệt không phù hợp hoặc không đúng quyđịnh thì phải điều chỉnh ngay. Nghiêm túc thực hiện biện pháp thi công đã đượcchấp thuận.

- Nghiêm túc thực hiện công tác rải thử lớp bê tông nhựa (đặc biệt làvới loại vật liệu bê tông nhựa Polyme).

- Kiểm soát chặt chẽ vật liệu đầu vào: nguồn gốc, tính chất cơ lý,thành phần hạt …, bảo quản vật liệu tại bãi tập kết trước khi đưa vào trạm trộnBTN theo đúng quy trình. Kiên quyết đưa vật liệu không đảm bảo chất lượng rakhỏi các bãi tập kết vật liệu.

- Trong quá trình thi công thực tế tuân thủ nghiêm ngặt sơ đồ lu, tốcđộ lu, tải trọng lu... được chấp thuận căn cứ vào kết quả rải thử.

- Tăng cường kiểm soát việc vận hành trạm trộn BTN (nhật ký trạm trộnghi rõ ràng, cán bộ vận hành trạm phải đáp ứng yêu cầu, hiểu rõ quy trình sản xuất Betong nhựa nóng của trạm…).

- Nghiêm túc thực hiện công tác thí nghiệm, thi công, nghiệm thu theoquy định.

b. Thực hiện kiểm soát chặt chẽ nhân sự, lao động; phương tiện, thiếtbị thi công của nhà thầu thi công, tập trung một số nội dung sau:

- Khi có thay đổi nhân sự thì phải có văn bản báo cáo Chủ đầu tư, Nhàđầu tư và phải được chấp thuận của Chủ đầu tư, Nhà đầu tư (lưu ý nhân sự thayđổi phải có chuyên môn, kinh nghiệm tối thiểu bằng nhân sự theo cam kết của nhàthầu thi công trong hồ sơ dự thầu);

- Phương tiện, thiết bị thi công trên công trường phải có đăng ký hànhchính, đăng kiểm kỹ thuật theo quy định và phù hợp với cam kết của nhà thầu thi công.

2. Yêu cầu các nhà thầu thi công thực hiện tốt công tác đảm bảo ATGT,ATLĐ và VSMT khi thi công công trình trên đường bộ đang khai thác theo đúng quyđịnh tại thông báo số: 8631/BGTVT-TTr ngày 16/7/2014, về việc tăng cường côngtác đảm bảo ATGT, ATLĐ và VSMT đối với các dự án cải tạo nâng cấp mở rộng QL1và QL14.

3. Đối với các đơn vị:

- Kịp thời đề xuất các giải pháp hữu hiệu để quản lý chặt chẽ chấtlượng công trình, đặc biệt là đối với công tác sửa chữa khắc phục vệt hằn lúnbánh xe.

- Xây dựng chế tài xử lý trách nhiệm người đứng đầu, tập thể và cánhân, trên nguyên tắc chịu trách nhiệm đến cùng đối với chất lượng sản phẩm.

4. Công ty công trình giao thông 422, Công ty cổ phần 471, Tư vấn giámsát thuộc Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 4, căn cứ vào chức năngnhiệm vụ của mình tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với tập thể và cá nhâncó liên quan trong công tác chỉ đạo điều hành, giám sát việc sửa chữa vệt hằnlún bánh xe do chưa thực hiện đầy đủ theo quy trình kỹ thuật thi công. Kết quả thực hiện báo cáo Bộ GTVT (qua Thanhtra Bộ) trước ngày 08/8/2014.

Yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện ./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để báo cáo);
- Cục QLXD & CLCTGT;
- Tổng cục Đường bộ Việt Nam;
- Website Bộ GTVT;
- Lưu VT, TTr (10 b).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CHÁNH THANH TRA
PHÓ CHÁNH THANH TRA
Lê Văn Doãn