VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8936/VPCP-KTN
V/v đề xuất của Hiệp hội các nhà đầu tư tài chính Việt Nam

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2011

Kínhgửi: Bộ Xây dựng

Văn phòng Chính phủ nhận được côngvăn số 713/HHĐTTC ngày 29 tháng 11 năm 2011 của Hiệp hội các nhà đầu tư tàichính Việt Nam gửi Thủ tướng Chính phủ về việc đề xuất những giải pháp cơ bảnđể phát triển Quỹ nhà ở xã hội. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướngHoàng Trung Hải, Văn phòng Chính phủ chuyển công văn nêu trên đến Bộ Xây dựngđể nghiên cứu, báo cáo Thủ tướng Chính phủ (bản chụp công văn gửi kèm theo)./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải;
- Hiệp hội các nhà đầu tư tài chính Việt Nam, P 405, tòa nhà trường BDCBTC, số 4, ngõ 1 Phố Hàng Chuối, Hà Nội;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý;
- Lưu: VT, KTN (5b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý