VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 8937/VPCP-KTN
V/v dự thảo Nghị định về quản lý, sử dụng, kinh doanh tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2016

Kính gửi: Bộ Tài chính.

Về đề nghị của Bộ Tài chính (văn bản số 148/TTr-BTC ngày 20 tháng 9 năm 2016) về dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và kinh doanh tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia, Phó Thủ t

Bộ Tài chính tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định việc quản lý, sử dụng và kinh doanh tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia, trình Chính phủ xem xét, sau khi Luật Đường sắt (sửa đổi) được Quốc hội thông qua.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.


- Như trên;ường sắt VN;TTĐT, các Vụ: PL, KTTH, TKBT;- Lưu: VT, KTN(3). y

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆMPHÓ CHỦ NHIỆMNguyễn Cao Lục