BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
-------
Số: 894/BHXH-DVT
V/v: Hướng dẫn thanh toán chi phí thuốc BHYT có hàm lượng, dạng bào chế, dạng phối hợp không thông dụng có giá cao bất hợp lý
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2015

Kính gửi:
- Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc Phòng;
- Trung tâm Giám định BHYT và Thanh toán đa tuyến khu vực phía Bắc;
- Trung tâm Giám định BHYT và Thanh toán đa tuyến khu vực phía Nam.
Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã có Công văn số 3188/BHXH-DVT ngày 12/8/2013, Công văn số 3853/BHXH-DVT ngày 30/9/2013 về việc quản lý, thanh toán chi phí thuốc có hàm lượng không phổ biến, thuốc phối hợp có giá trúng thầu cao (thuốc không thông dụng). Tuy nhiên, qua báo cáo kết quả đấu thầu thuốc (từ 01/01/2014 đến 30/12/2014) của một số tỉnh, thành phố vẫn còn các thuốc không thông dụng có giá cao trúng thầu với số lượng lớn.
Để thực hiện việc quản lý, thanh toán các thuốc không thông dụng, BHXH Việt Nam đã có văn bản đề nghị Bộ Y tế sớm chỉ đạo Hội đồng thuốc và điều trị các bệnh viện xem xét, lựa chọn, sử dụng đối với thuốc có hàm lượng, dạng bào chế không thông dụng đảm bảo chất lượng và giá cả hợp lý.
Trong khi chờ ý kiến chỉ đạo của Bộ Y tế, BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng; Trung tâm Giám định BHYT và Thanh toán đa tuyến khu vực phía Bắc; Trung tâm Giám định BHYT và Thanh toán đa tuyến khu vực phía Nam như sau:
1. Tạm thời dừng thanh toán chi phí các thuốc không thông dụng trúng thầu giá cao sử dụng tại cơ sở KCB theo chế độ bảo hiểm y tế (theo Phụ lục 1).
2. Tiếp tục rà soát kết quả đấu thầu còn hiệu lực tại địa phương và cơ sở KCB, thống kê số lượng và giá trị các thuốc không thông dụng có giá cao bất hợp lý đã thanh toán và các thuốc không thông dụng có giá cao bất hợp lý khác trong kết quả đấu thầu tại địa phương, cơ sở KCB đã sử dụng (theo Phụ lục 2).
3. Yêu cầu BHXH các tỉnh tăng cường cán bộ tham gia vào quá trình lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc từ khi lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu đến khi có kết quả lựa chọn nhà thầu, kiên quyết đề nghị chủ đầu tư và cấp có thẩm quyền đưa ra khỏi danh mục thuốc trong kế hoạch đấu thầu những thuốc không thông dụng có giá cao bất hợp lý trong quá trình tham gia đấu thầu trong thời gian tới.
Đối với nội dung tại điểm 2 Công văn này, đề nghị báo cáo về BHXH Việt Nam chậm nhất đến ngày 31/3/2015 (báo cáo đồng thời bằng văn bản và file dữ liệu điện tử) theo địa chỉ email: [email protected]
Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, báo cáo kịp thời về BHXH Việt Nam để được hướng dẫn, giải quyết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Y tế;
- Bộ Tài chính;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Ban: CSYT, TCKT, KT.
- Lưu: VT, DVT (2b).
KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Minh Thảo